Tham Khảo đồ án công nghiệp kiến trúc

Bạn đang chuẩn bị tốt nghiệp ngành kiến trúc, nhưng lại thiếu ý tưởng trong việc xây dựng một đồ án mang dấu ấn của bản thân, để khẳng định bạn có thể thành công trên con đường này. Sau đây, http://luyenthikientruc.com/ xin chia sẽ đến bạn một số đồ án công nghiệp mà bạn có thể tham khảo để làm nền tảng cho việc xây dựng đồ án của bạn.

Đây là một số những bài đồ án công nghiệp có vẽ tay lẫn vẽ máy và một số tài liệu tham khảo, hướng dẫn cách làm đồ án này, bạn có thể tham khảo và download về máy để làm tư liệu, hành trang để bước vào đời.

Lưu ý, phần đồ án công nghiệp rất quan trọng ở khâu tổ chức tổng mặt bằng. Mạng lưới giao thông, cây xanh, khối công trình cần được nằm trong một tổ hợp hợp lý phù hợp với dây chuyền sản xuất.

LINK ĐỒ ÁN: NHẤP TẢI VỀ — 1GB

PASS: htarch.edu.vn

***

TÀI LIỆU HỖ TRỢ

1. Đại học Bách Khoa: Tại đây

2. Đại học Xây Dựng: Tại đây

3. Nhập môn KTCN: Tại đây

4. Bài giảng nguyên lý thiết kế Công Nghiệp — Thầy Dương Trọng Bình: Tại đây

5. Một số tài liệu văn bản: Tại đây

6. TCVN liên quan: Tại đây

bạn cũng có thể tham khảo thêm một số đồ án công nghiệp tại: https://tailieukientruc.net/do-an-cong-nghiep.html

Like what you read? Give Luyện Thi Bình Giã a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.