Hallo 👋, ik ben Pieter-Jan Pauwels, Innovation Lead bij Foresight Gent en tevens de projectcoördinator van het Museum of Things for People project, ook gekend als MOTFP. Samen met meerdere partners doen we gedurende een jaar vooronderzoek naar de rol van IoT in musea. Zeker in de culturele sector is technologische innovatie nog onontgonnen gebied. En met deze blogpost willen we het project toelichten en tonen hoe jij dit vandaag zelf kan uittesten.

De vonk

Alles is gestart vanuit Design Museum Gent die binnenkort van start gaat met de bouw van een nieuwe vleugel onder de naam DING! (Design IN…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store