Een slim museum in een slimme stad

Museum of Things for People
Jul 19 · 3 min read
De site in de Drabstraat waar binnenkort de bouw van een nieuwe vleugel zal starten.
Deze amulet krijgen bezoekers in het museum zodat het museum hen kan tracken.
Tussentijds klankbord met de leden uit de cultuursector om feedback te krijgen over de resultaten.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade