Keuzes om te kiezen

Voor je kiezen krijg je het. Zoek het maar uit wat het beste voor je is. Wij zeggen dit, zij zeggen dat.

Wie kiest wat voor wie?

Moeilijk kiezen wanneer het aankomt op gezondheid. Zeker wanneer de mensen waar je raad bij zoekt, recht tegenover elkaar staan. Met welke ga je in zee. Wie waait mee. Met welke wind? Welke koers vaar je zelf, zonder tussen wal en half lek dobberbootje te vallen… Tijdelijk kapot gaan door medicijnen met kans op blijvende restschade? Af gaan op kennis van experts die soms tegenstrijdig advies geven?

Hou je maar nergens aan vast schatje, het komt wel goed. Je hebt een bacterie waar we veel van weten, behalve hoe het te doden.

Geen zekerheid tijdens beter willen worden. Ga je een kans missen of kies je eieren voor je geld. Niemand weet het. Men weet het niet en jij al helemaal niet. Knokken terwijl je niet wil, tegen mensen, tegen protocollen, tegen je beter weten in. Nergens voor kiezen maakt de keuze simpel.

Ik wandel weer verder. Opweg naar terug, waar ik vandaan kom.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.