مَ خْ فی
مَ خْ فی

مَ خْ فی

اگر همه حرف ها رو بگوییم خوب است...اما بهتر است بعضی حرف ها همیشه ناگفته بمانند...