Mulțumesc din suflet celor peste 15 mii de susținători care până astăzi au completat formularul pe platforma https://maiasandu.com/ Susține mișcarea acessează site-ul acum!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.