28.10.2016

Bežné vysokohorské turistické chodníky sa o veľmi krátku chvíľu uzavrú, ba môžeme povedať, že už sú, no kto stihol navštíviť naše nádherné hory, nebude ľutovať. 
Ponukám niekoľko záberov z Ďumbiera a Chopku ako sme ich mohli zrieť tento piatok.

Tak ako stále ( fotky neupravujem, možno raz )

Od Popradu slnko už aj začalo vychádzať.
Kým v Liptovskom bola hmla, to sa nedalo povedať o Jasnej.
Dedové fúzy a džungľa pre najmenších.

Mne však dávaš silu, akú má byvol s rohami, mažeš ma žírnym olejom. Moje oko hľadí zvrchu …

1 Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.

2 Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.

3 Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské. Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.

Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane, a aké hlboké tvoje myšlienky! Nerozumný človek to nevie a blázon to nechápe.

Kaz 11,9
Raduj sa, mladík, vo svojej mladosti, nech sa ti srdce rozveseľuje v mladých dňoch! Kráčaj cestami, ktorými ťa povedie tvoje srdce a kam si žiadajú tvoje oči! No vedz, že za všetko toto ťa Boh predvolá na súd.

Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou

Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom a ich deťom tvoja nádhera. Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, 2 povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.

Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži. Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela. Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita po tvojej pravici. Za dňa ťa slnko nezraní ani mesiac za noci. Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky

Sk2,13 Ale iní s úsmeškom hovorili: „Sú plní mladého vína.“ :D

Danko, vďaka za tento čas, Zaky, vďaka za pokec :D .

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.