Viure en una vivenda ben aïllada acústica i tèrmicament suposa una millora en la nostra qualitat de vida.

La realitat en moltes famílies és que vivim en vivendes on els sorolls de l’exterior o dels propis veïns han passat a formar part de la nostra convivència diària dins de casa. Això pot comportar problemes de salut com nervis, estrès i insomni.

Quant el soroll és intens pot comportar-nos la pèrdua de l’audició, mal de cap, brunzit de les orelles , i en els casos on el soroll esdevé constant pot arribar a provocar una pèrdua total de l’audició.

A més, els sorolls poden provocar una modificació en el procés del somni i per tant provocar insomni. Donant lloc a una manca de concentració i rendiment a l’endemà, fer-nos més irritables i fins i tot, a generar algun tipus de depressió en els casos més greus. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store