Viure en una vivenda ben aïllada acústica i tèrmicament suposa una millora en la nostra qualitat de vida.

La realitat en moltes famílies és que vivim en vivendes on els sorolls de l’exterior o dels propis veïns han passat a formar part de la nostra convivència diària dins de casa…

Marei Andorra

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store