Det finnes ikke så mange morsomme spill på blockchain. Dette vil vi gjøre noe med. Sjekk ut vårt prosjekt — Cryptomafia.

While you wait for our event in 2020, here are few pictures from Learn&Build and Oslo Blockchain Day 2019!

Oslo Blockchain Day får besøk av den superkjente podkasten LØRN.TECH.

Maria Amelie

Published author, 5 books on migration, freedom of speech, tech and startups. Cofounder startupmigrants.com Best Startup Journalist Norway 2015

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store