Why is South America a poorer than North America?
Kamil Glapinski
1

Kamilu, bardzo ciekawie piszesz. Mam jednak związane z Twoimi tezami pytanie: czy nie wydaje Ci się, że opisujesz bardziej skutki, a nie przyczyny?

Moim zdaniem bogactwo Północnej Ameryki nie wynika wyłącznie z jej bardziej protestanckiego back ground’u lecz przede wszystkim z uwarunkowań geograficznych.

Doskonale opisuje hegemonię geografii dr Jacek Bartosiak w swej genialnej książce Wojna na Pacyfiku. Opisuje tam argumenty w kwestii pochodzenia amerykańskiego bogactwa w sposób, który rzuca nowe światło na nasz dotychczasowy stylu myślenia.

Zgadzam się natomiast, gdy piszesz o kolonialnym i feudalnym podejściu do ludności, to z pewnością ma ogromny wpływ na rozwój bogactwa, lub jego brak.

Pozdrawiam serdecznie :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.