15. 11. 2015: Novinky v Marketing Mineru

Za poslední dva týdny se stalo pár větších změn, o kterých bych rád informoval. Tedy…původně jsem podobné changelogy nesepisoval, ale poté, co jsem dostal na workshopu Marketing Mineru do kožichu za to, že téměř vůbec nesděluji informace o novinkách, jsem se rozhodl je jednou za čas sepsat do článku.

Brand linkbuilding s periodickou kontrolou

Nástroj na brand linkbuilding prošel částečnou designovou úpravou. Zároveň v něm přibyly tři důležité funkcionality:

  • Možnost časového omezení získaných výsledků (za poslední den/týden/měsíc)
  • Vyloučení vlastních domén/y z výsledků vyhledávání zmínek
  • Automatické zasílání reportu zmínek o brandu v denní, týdenní nebo měsíční periodě (orientuje se dle toho, na jaké časové období omezíte výsledky v reportu)
Ukázka z nového rozhraní nástroje na vyhledávání zmínek o brandu bez odkazu

Můžete tak nyní vytvořit reporting vlastního brandu, který vám bude v určité periodě chodit ke kontrole a vy tak zjistíte, jaké nové zmínky okolo brandu vznikly a zda se odkazují na vaši doménu.

Hledanost frází

V reportu hledanosti frází, jak na desktopové verzi, tak při zpracování na pozadí, přibyly reporty hledanosti ze jednotlivé měsíce v předchozím roce jak na Google, tak Seznamu. V datech je tedy nyní vidět i trend vyhledávanosti frází.

Ukázka reportu hledanosti frází s trendem vyhledávanosti v minulém roce

URL Informer v novém

Na URL Informeru proběhlo pár kosmetických změn co se týká tlačítek. Příští týden bude také nasazeno v reportech URL Informeru zvýraznění položek v sekci CURL a načítaných zdrojů, která bude vyznačovat primární problémy jednotlivých sekcí.

URL Informer zároveň nově získává data z Google Safe Browsing a detekuje strojová označení obsahu (microdata, JSON-LD,…). Zanedlouho bude i kontroloval validitu zdrojového kódu a reportovat případné chyby.

Pár nových článků o Marketing Mineru:

V poslední době také vzniklo pár nových článků o Marketing Mineru, za které bych chtěl jejich autorům velmi poděkovat. Jedná se konkrétně o:

Věc, na kterou se opravdu hodně těším, je seriál návodů k Marketing Mineru, který připravuje firma eVisions.

Všem, kteří něco sepsali patří velký dík a já se pokusím během následujících týdnů dodat slibované videonávody k nástrojům.

Díky a uživatelům Marketing Mineru…zdar!

Marketing Miner Návody

Written by

Marketing #Data #Mining Tool - https://www.marketingminer.com/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade