Identifikujeme nejsdílenější obsah konkurence pomocí Marketing Mineru

Způsobů a možností stínování konkurence jsou spousty. My se dnes podíváme na jeden specifický, který většinou používají buď copywriteři nebo linkbuildeři, ale hodí se napříč specializacemi. Konkrétně budeme získávat přehled o sdílenosti obsahu konkurence a návaznosti těchto signálů na typologii stránek.

Sitemap konkurence

K tomu, abychom mohli o URL získávat nějaké informace, je potřebujeme nejprve znát. Nejlépe se k tomu hodí soubor sitemap.xml, který kopíruje strukturu konkurenčního webu a dává vám tak vstupní data pro získání informací o sdílení. Z nich poté maximálně vyloučíte některé typy URL, které víte, že nepatří do vašeho srovnání (hlavní strana, kategorické stránky,…).

Sitemap naleznete buď na jednom ze vzorů URL:

 • domenakonkurence.tld/sitemap.xml
 • domenakonkurence.tld/sitemap.xml.gz
 • domenakonkurence.tld/sitemap_index.xml

Případně se na ni konkurent odkazu ve svém souboru robots.txt (domenakonkurence.tld/robots.txt).

V případě, že konkurent žádnou sitemap nevlastní, je třeba použít nějakého vlastního crawlera, který pro vás seznam konkurenčních URL získá. Pro takové účely lze využít nástroje jako Xenu (zdarma) nebo ScreamingFrog (zdarma pouze 50 URL). Tyto nástroje projdou web konkurenta a vygenerují pro vás mapu jeho URL.

Získáváme Data

Dostáváme se do části, ve které chceme získávat k URL data o sociálních signálech (počet sdílení, likes, tweets,…). Dataset, nad kterým chceme tato data získávat by již měl být očištěný o URL, které do něj zahranovat nechceme (pokud takové existují).

Nyní přichází na řadu právě Marketing Miner. Konkrétně použijeme nástroj Social Data. V něm máte k dispozici tři možnosti nadefinování vstupních dat:

 • Copy & Paste
 • Soubor CSV (v UTF-8, oddělovač čárka)
 • Import sitemap

Pro ty, kteří byly schopni nalézt sitemap své konkurence je definice jednoduchá. Vloží URL konkurenční sitemap a nechají Marketing Miner ji zpracovat a získat z ní seznam URL.

V případě, že chcete data importovat, je třeba mít seznam URL připravený v CSV souboru, ten poté naimportovat do Marketing Mineru a zvolit sloupec, ze kterého má Marketing Miner čerpat data.

V posledním případě, kdy máte data v tabulce či textovém souboru, ze kterého je chcete pouze vykopírovat, stačí nabrat dataset, a pomocí CTRL+C zkopírovat a CTRL+V vložit data do clipboardu.

Poté zvolíme v checkboxech nad zadáním sociální sítě, ze kterých chceme čerpat data (k dispozici je Facebook, Twitter a G+).

A samozřejmě stiskneme tlačítko ODESLAT.

Co poté?

Chvíli počkat! nástroj sám postupně projede dané URL v několik vláknech na nadefinovaných sociálních sítích a vrátí vám data, která o nich získal do tabulky. Pod ní je poté k dispozici Export dat ve formátu CSV a Excelovského souboru. Ten si stáhneme.

Segmentujeme data

Segmentace a analýza je už hodně individuální činností, která může u každého webu probíhat trochu jiným způsobem. Vybral jsem si proto na ukázkový případ web Mariána Kábele na kterém vám zpracování dat popíšu a ukážu.

Nejprve jsem si tedy dle předchozích kroků našel jeho sitemap na URL http://mariankabele.com/index.php?option=com_xmap&view=xml&tmpl=component&id=1, kterou jsem vložil do nástroje Social Data a získal si informace o sociálních signálech všech jeho URL. Ty jsem si poté stáhnul do CSV a naimportoval do nástroje OpenRefine aby se mi s nimi lépe pracovalo (stačí případněpoužít Excel).

Poté jsem potřeboval zjistit, jaká data náleží kategorickým stránkám, blogpostům apod. V případě ukázkového příkladu to bylo jednoduché, jelikož informaci o typu stránky mám přímo v URL. Rozdělení kategorií a v podstatě celé struktury webu nám tvoří přímo URL, takže se z ní dá odvodit, o jaký typ stránky se jedná.

V případě, že bych takovéto vodítko neměl, nechal bych OpenRefine stáhnout zdrojový kód všech URL, které mám v rámci sitemap k dispozici a z nich bych poté za pomoci funkce parseHtml() vyparsoval drobečkovou navigaci nebo podobný prvek, který by mi odhalil, na jakém segmentu obsahu se nacházím.

Rozdělení po zpracování tedy vypadalo asi následovně:

Měl jsem tedy sloupec s URL, sociálními interakcemi a zanořením kategorické příslušnosti URL.

Analyzujeme data

Nad takovými můžeme zkoumat, jaký obsah, jakého typu na jakých sociálních sítích a jakým způsobem je sdílený. A to nejdůležitější…Proč. Proč je totiž otázka, kterou by si správný markeťák měl říkat u každého zjištění či rozhodnutí. Proč vlastně ti lidé sdíleli takový obsah? Jací lidé to mohli být? Dokážeme je zasáhnout také? Dává smysl něco takového psát na našem blogu/magazínu/…?

Často se hodí si data vizualizovat a udělat si tak širší pohled nad jednotlivými segmenty konkurenčního obsahu. K tomu můžete použít jakékoli tabulkové nástroje pracující s grafy (Excel, Google Spreadsheets, Google Fusion Tables,…). Na ukázkovém případu by mohla vizualizace úrovní vypadat následovně:

Úroveň 1

Krátká agenda:

 • count() — počet výskytů úrovně
 • SUM (Total) — celkově počet sociálních interakcí

Na první úrovni je celkem jasně vidět jaký obsah přitahuje pozornost na sociálních sítích. Jde o blog a jediný, kdo mu může alespoň častečně konkurovat je hlavní stránka.

Úroveň 2

Úroveň 2 nám ukazuje kategorie, kterých se sdílení týká. V tomto případě je vidět, že možná na celkový počet sdílení vede sekce marketing-podnikani, ale pokud jde poměr počtu sdílení oproti počtu článků, je na tom viditelně lépe sekce copywriting-copywriter.

Zbytek téměř nemá články, ale i tak je vidět, že například tipy-ze-sveta příliš neletí a není třeba se s nimi tolik zabývat.

Úroveň 3

Třetí úroveň už jsou v podstatě pouze články, takže se můžeme podívat na konkrétní témata, která byla nejvíce sdílena.

Zpracování Fusion Tables toho příkladu naleznete na:

https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1eB_19ruuDAwci64VrkEytu3mty-IoHNZc6nYKAUu

Závěrem

Nyní byste měli mít všechna data pohromadě a dokázat nad nimi odhalit konkurenční (nebo i vlastní) silná/slabá místa a poučit se tak z chyb nebo naopak inspirovat se jeho úspěšnými články. A mě už nezbývá než popřát hodně štěstí v úspěšné aplikaci!

Filip Podstavec

P.S.: API

Sekce pro fajnšmekry: Data jsou k dispozici i přes API, které můžete zpracovávat například přes OpenRefine nebo vlastní řešení. API je dostupné na URL:

https://www.marketingminer.cz/api/social-data.php

Přípustné GET parametry:

 • api_key — API klíč uživatele
 • url — URL pro kterou chce uživatel získávat data
 • facebook — parametr s hodnotou true, pokud chcete získávat data ze sociální sítě Facebook
 • twitter — parametr s hodnotou true, pokud chcete získávat data ze sociální sítě Twitter
 • google_plus — parametr s hodnotou true, pokud chcete získávat data ze sociální sítě G+

Výsledná URL tedy může vypadat například následovně:

https://www.marketingminer.cz/api/social-data.php?api_key=qAjh245f2356D&url=http://www.seznam.cz/&facebook=true&twitter=true

Takže kdo chce, může se pustit i do tahání dat přímo z API namísto webového rozhraní.

Marketing Miner Návody

Written by

Marketing #Data #Mining Tool - https://www.marketingminer.com/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade