Novinka: Zpracovávání dat na serveru!

Konečně! — většina testerů Marketing Mineru měla problém se zpracováním dat na úrovni prohlížeče. Kdo by také neměl — jakmile na vstupu dostal pár tisíc dotazů, potřeboval k vykreslení dost času, sebral si několik GB RAM a málokdy se nakonec, po třech dnech kontinuálně spuštěného browseru, dostal ke kloudnému exportu.

Tomu je ale konec! Dnes večer spouštíme možnost zpracování dat na straně serveru. Jak to bude vypadat nyní? Nadefinujete vstupní data, zaškrtnete informace, které o nich chcete získat a odešlete je na server, který vám ukáže, kdy bude váš report dokončen. Toť vše…můžete zavřít browser, vypnout notebook a jít spát… no a za pár hodin (nebo dní) vám přijde email, že váš report je dokončen a připraven ke stažení.

Nově přibylo tlačítko “Zpracovat na pozadí”

Prozatím je tato funkcionalita nasazena u nástrojů:

a URL Informeru. Postupně přibude ještě do některých ostatních nástrojů.

Videoukázka použití

Omezení a možnosti

Každý uživatel může mít na zpracování v jednu chvíli pouze jeden report. Pokud vám tedy běží jiný proces, nástroj vám nedovolí odeslat na pozadí další, ale bude nejprve požadovat zrušení předchozí definované fronty.

Do budoucna chystám změnu a možnost agenturního účtu, který bude moct těchto reportů na pozadí posílat několik najednou a bude mít menší omezené v kreditovém měsíčním limitu.

Závěrem

Už se nemusíte bát větších datasetů. Stahujte celý sitemapy, exportujte celé projekty a neomezujte se na malá data neboť malá data jsou pro malé marketéry :-)

Marketing Miner Návody

Written by

Marketing #Data #Mining Tool - https://www.marketingminer.com/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade