Přesná data o hledanosti frází, aneb konec clusterů v Marketing Mineru

Už nás nebavilo dívat se na to, jak AdWords slučuje statistická data podobných frází a nedává tak možnost uživatelům mít přehled o přesné hledanosti jednotlivých verzí frází. Nebavilo nás ani polovičaté řešení, kterým k tomuto problému přistupovaly některé nástroje (včetně nás). Proto jsme řekli NE CLUSTERŮM!

A po pár týdnech vývoje, změny algoritmů a získávání dat, která nám AdWords a Google poskytují, jsme dali dohromady algoritmus, který tento problém řeší!

Cože? Úplně přesné statistiky bez clusterů v Marketing Mineru?

Úplně přesné se nedá říct, jelikož data, která nám AdWords, Google a další zdroje poskytují a která dokážeme získat od našich partnerů (kterým patří za tento update velký dík), nám dovolují udělat pouze přesnější odhad hledanosti jednotlivých verzí. Ale i tak — Marketing Miner, jak se zdá (nebo jsem zatím nikoho jiného nenašel), se tak stává prvním nástrojem na světě, který dokáže uživatelům navrátit přesnější data o hledanosti frází na Google stejně, jako tomu bylo dříve!

Žádná declusterizace, žádné nutné změny a počítání na výstupech. Data dostanou uživatelé stejně, jako před změnou ze strany AdWords.

Jak to děláme a odkud bereme data?

Tuto informaci bychom si zatím raději nechali pro sebe. A ne, není to poměrem k hledanosti na Skliku (šlo by použít pouze pro český trh) nebo odhadem impresí z AdWords, které jsou dost nepřesné. Do algoritmu vstupuje více proměnných a vzhledem k jeho náročnosti (i náročnosti na jeho zpracování) bychom si zatím raději tuto informaci nechali pro sebe. Pouze prozradíme, že vstupních hodnot, které vyhodnocují váhu, dle které se přiděluje hledanost jednotlivým verzím dotazu, je celkem 4.

Komu jsou tato data dostupná?

Všem uživatelům Marketing Mineru. Nazvdory zvýšení náročnosti získávání a výpočtu dat, jsme se rozhodli ponechat dostupnost mineru Search Volume (Hledanost frází) takovou, jaká byla před změnou.

Nevěříte? Zkuste sami :-) Návod na získání dat o hledanosti frází naleznete na:

https://www.marketingminer.com/cs/academy/seo/zjisteni-hledanosti-klicovych-slov

Marketing Miner Návody

Written by

Marketing #Data #Mining Tool - https://www.marketingminer.com/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade