Reakce na slučování statistik podobných frází v Marketing Mineru

Je tomu pár dní, co Google začal v nástroji Plánovač klíčových slov slučovat statistiky podobných frází. Aktuální situace je taková, že při vložení frází se stejným významem, dostává uživatel na výstupu u všech frází stejné statistiky hledanosti i CPC.

Na první pohled se tato změna může zdát jako minimální zásah, který nebude mít dopady, ale není tomu tak. Z AdWords se tím stává statistické peklo (nebo ráj?), jelikož při postupném nastahování pár datasetů z něj a jejich sloučení, téměř vždy uživatel narazí na shodu podobných frází s totožnými statistikami, díky čemuž může mylně tuto informaci interpretovat ve výstupech Analýzy klíčových frází nebo jiném dokumentu.

Ukázkový příklad?

Ale proč tomu tak je? Co se vlastně může stát? Pojďme si to ukázat na jednoduchém příkladu. Dříve, když jste do AdWords zadali k získání hledanosti fráze odšťavňovač a odšťavňovače, jste dostali výstup hledanost a CPC pro oba výrazy různou. Tedy konkrétně hledanost přesné shody obou výrazů a podle toho věděli, jaká varianta je hledanější. V současné chvíli AdWords analyzuje, že jde o velmi podobný výraz nebo synonymum a vrátí vám statistiky pro obě varianty shodné, které se rovnají kumulativnímu součtu statistik všech variací dané fráze.

* Ukázka jak vypadal a vypadá výstup AdWords hledanosti frází

Jak si poradit s touto clusterizací

Asi nejvíce se nabízí otázka, jak si vlastně poradit v případě, že nám AdWords podobné fráze slučuje. Po mnoha včerejších diskuzích jsme nakonec včera společně s Markem Leciánem a Lukášem Pítrou (díky jim za to) dospěli k řešení.

Postup:

  • Vzít dataset frází a vytvořit hash nad stringem, seskládaným ze všech měsíců hledanosti tak, jak jsou po sobě
  • Identifikovat v datasetu fráze se stejným hashem
  • V případě shody hashe najít podobnost frází mezi sebou a ty, které odpovídají určitému koeficientu, tak sloučit do sebe a výstupy hledanost z Skliku sečíst + vytvořit vážený průměr CPC
  • Přidat nový sloupec (jmenuje se Cluster), do kterého se umístí všechny nalezené varianty fráze, aby uživatel věděl, z jaké clusteru se nabírala data v rámci jeho datasetu

Integrace do Marketing Miner

A přesně toto nově Marketing Miner dělá za vás! V rámci stažení dat v mineru Search Volume se vytvoří na výstupu nový list, který obsahuje data o hledanosti a CPC frází z AdWords a Skliku, již s vytvořenými a sloučenými clustery z obou nástrojů (z Skliku součet a váženy průměr dat, z AdWords pouze jedna originální data). V případě takovéto shody, která by jinak konzultantům zasáhla do dat, se postará o to, aby měl uživatel co nejčistší přehled o statistikách dotazů a přitom nebyl ochuzen o všechny variace vstupních dat.

Popis nových sloupců:

Cluster — souhrn všech frází oddělených středníkem, spadajících podle AdWords do daného clusteru a v závorkách (pokud děláte nad českými daty) hledanost každé varianty z Skliku

Výstup je tedy něco jako rovnou clusterizovaná statistika vstupních dat. Tedy ušetřený jeden krok analýzy klíčových frází namísto problému s daty.

Vyzkoušejte sami:

Vstupní data pro tarif zdarma, abyste se mohli vyzkoušet, jak se ke clusterům zachová, naleznete na:

Stačí označit všechny fráze, zkopírovat, zvolit kategorii Keyword Minerů, vložit zkopírované fráze na vstup a zvolit k získání dat miner Hledanost frází.

Další články na téma slučování statistik frází v AdWords

Marketing Miner Návody

Written by

Marketing #Data #Mining Tool - https://www.marketingminer.com/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade