Spouštíme Contact Finder

Před rokem a půl jsem spustil projekt CtFinder.com. Nástroj, který se na základě vstupní URL, snaží automatizovaně najít nejprioritnější kontaktní email, URL s kontaktním formulářem či stránky na sociálních sítích dané domény. Prostě jakýkoli způsob, jakým byste dokázali vlastníka domény kontaktovat a oslovit jej kvůli možné spolupráci.

Po dlouhé době proběhla úprava algoritmu získávání těchto dat na novou úroveň a zároveň došlo k důležité změně — jeho implementaci do nástroje Marketing Miner. Od nynějška proto můžete nalézt jako další z nástrojů i Contact Finder.

Jak nástroj používat?

Nástroj očekává na vstupu seznam URL ke zpracování. Kde takové URL vzít?

Průzkum trhu

Buď je třeba vytvořit průzkum trhu a zjistit, jaké weby jsou k vašemu účelu důležité a jaké chcete kontaktovat. To poté rozsegmentovat a dle segmentů získat z Contact Finderu příslušné kontaktní informace.

Partneři

Druhou možností je práce s již existujícími partnery (se kterými nejste v přímém kontaktu). Nabízí se tak například export média referral z Google Analytics a vyseparování možných partnerů z těchto URL nebo export odkazujících domén vaší/konkurenční domény z nástrojů jako Ahrefs nebo MajesticSEO a získání kontaktů na vlastníky webů, odkazujících na vaši doménu či konkurenci (například export affiliate partnerů konkurence a jejich následné oslovení).

SERP Analyzer

V neposlední řadě lze také použít SERP Analyzer a z reportů o potenciálních nebo současných partnerech získávat jejich primární konkurenci v SERP (a tedy i další podobné weby).

Všechny tyto zdroje mohou sloužit jako vstup pro Contact Finder.

Výstup nástroje

Po vložení data stisknutí tlačítka Odeslat vám nástroj postupně získá k jednotlivým URL kontaktní informace podobně jako na obrázku níže:

Ukázka výstupu z nástroje Contact Finder

Tedy odhadovaný primární kontaktní email, kontaktní stránku, odhadovanou přesnost získaných informací v procentech a odkazy na nalezené sociální sítě.

Výstup není vždy stoprocentní, proto je dobré brát v potaz primárně kontaktní informace, které nástroj nalezl s přesností 99% a ostatní ručně kontrolovat. I tak vám může ušetřit hromadu času.

Závěrem

Takto získaná data vám mohou zjednodušit proces oslovování partnerských webů. V žádném případě by neměla sloužit k rozesílání spamu či jiným nekalým praktikám. V případě, že z některého z účtů bude během krátkého období identifikováno nadměrné využití tohoto nástroje (v řádech tisíců URL denně), dovolujeme si jeho činnost v tomto nástroji omezit do doby, než obhájí účel získávání těchto kontaktů.

V ostatních případech naopak přeji jeho příjemné využívání. Věřím, že dokáže ušetřit hromadu času a držím mu palce mezi primárními nástroji Marketing Mineru :-)

Marketing Miner Návody

Written by

Marketing #Data #Mining Tool - https://www.marketingminer.com/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade