Spouštíme SERP Analyzer

Během posledních pár týdnů se Marketing Miner odrazil z nuly na dnešních 18 nástrojů. Asi největší a nejdůležitější novinku jsme si nechali nakonec — jde o nástroj, který pracuje nad databází stažených výsledků vyhledávání Seznam.cz na prvních 100 000 nehledanějších frází v ČR, které byl schopen zachytit.

Ukázka výstupu obecného reportu o doméně Skrz.cz z nástroje

K čemu taková data a co nástroj dělá?

Nástroj pracuje nad databází přibližně 2,5 milionu klíčových frází a má prozatím staženo kolem 100 000 SERP do 40 pozice (celkem tedy 4 000 000 výsledků vyhledávání). Ač se to možná nezdá, jde prozatím o malé číslo, které rychle poroste, ale i tak už jde o zajímavá testovací data.

SERP Analyzer funguje jako vyhledávající a analyzující prvek nad touto databází, který dokáže vracet data pro 3 typy dotazů:

  • Doménu
  • URL
  • Frázi

Každý z dotazů vrací trochu rozdílné výsledky. Pojďme si je proto přiblížit:

Domain Report

Report domény se snaží reflektovat aktuální situaci domény v rámci jejího výskytu v SERP. Vrací tedy například informace o tom, na jaké fráze se doména vyskytuje v organických výsledcích vyhledávání nebo na jaké fráze, v jaké pozici (Header/Sidebar) a jakým snippetem inzeruje. U jednotlivých frází analyzuje také, zda se ve výsledcích vyhledávání zobrazuje nějaký hint interní služby Seznamu (Obrázky, Zboží.cz, Firmy.cz,…). Tyto hinty totiž mohou mít vliv na vztah pozice a CTR výsledku vyhledávání a zároveň vám mohou říct, na jakých frázích je dobré bidovat na Firmy.cz, jelikož se dostanete hintem i do organických výsledků vyhledávání.

Výstup výskytu domény podstavec.cz v organických výsledcích vyhledávání Seznam.cz

U doménového reportu se SERP Analyzer snaží i odhadnout, jakou návštěvnost mohou doméně generovat pozice, na které ji zaznamenal ve výsledcích vyhledávání a distribuční graf pozic. V neposlední řadě se také na základě souvýskytů (počtu společných výskytů v SERP) snaží odhadnout primární konkurenci domény v organickém i placeném vyhledávání.

URL Report

URL Report je téměř totožný, jako doménový report. Liší se vstupním dotaz, který musí obsahovat http:// a report se tak vztahuje pouze k jediné určité URL.

Konkurence, odhad návštěvnost, fráze na které je vidět i veškerá další data se poté odrážejí pouze od vstupní URL a ne celé domény.

Report nad Frází

Ukazuje jak vypadali výsledky vyhledávání na danou frázi v době indexace SERP Analyzerem. Dokáže odhalit hinty, které se ve výsledcích objevili a reklamy, jež na danou frázi inzerují.

Jak využít nástroj v praxi

Na využití lze koukat z několika pohledů. Já se zde pokusím popsat pár základních, dle specializace:

SEO Konzultant

Může využít SERP Analyzer jako podklad pro analýzu klíčových frází. Zjistit na jaké fráze je vidět konkurence či stránka samotného klienta a takové dotazy poté vložit do nástrojů jako Collabim nebo SEMOR jako vstup pro monitoring aktuálních pozic klienta.

Srovnávací analýza s konkurentem a zjištění dotazů, na které se váš klient nevyskytuje v SERP, ale konkurent ano, může být velmi zajímavým podkladem pro rozvoj obsahu.

Zároveň mohou podklady z organických výsledků sloužit k určení primární konkurence klienta v SERP a odhalit možné příležitosti. Pokud se například ve výsledcích vyhledávání klienta často objevují hinty z Firmy.cz, bylo by na danou frázi dobré bidovat. Pokud se jako jeden z hlavních konkurentů jeví Aukro, bylo by dobré na něm inzerovat.

Frázové reporty nám zároveň mohou odhalit počet výsledků vyhledávání na jednotlivé fráze a tím i říct odhad, jak konkurenční fráze je (případně si počítat poměr hledanost/počet výs. vyhledávání).

Časem přibude k frázím i jakýsi rank výsledků první stránky vyhledávání, který bude frázím přiřazovat jejich konkurenčnost. Tento rank bude počítán složitěji, ale to trochu předbíhám.

PPC Specialista

Performance je segment trhu, kterému se přiznám příliš nerozumím (snad mě tedy třeba někdo v případech využití doplní), ale z toho co mě napadá by šlo určitě o identifikaci frází, na které inzeruje konkurence. Případně identifikace frází, na které by bylo dobré bidovat na Firmy.cz či Zboží.cz (jelikož mají hinty ve výsledcích vyhledávání).

Stejně tak na identifikaci nejúspěšnějších inzerátů konkurence, které mohou sloužit jako inspirace pro inzeráty vlastní. Nebo analýzu pozic vlastních inzerátů (Header / Sidebar ). Teoreticky si dokážu představit, že pokud má PPC specialista k dispozici reguláry pro klasifikaci dotazů (nebo může použít můj klasifikační nástroj) může si jednoduše stáhnout fráze, na které inzeruje jeho primárních X konkurentů, ty poté prohnat deduplikací a klasifikací a vytvořit si tak seznam vlastním reklamních sestav, které používá konkurence. V nich poté testovat efektivitu vlastních reklam.

Během týdne bude nástroj detekovat na fráze i přítomnost Product Ads, které jsou novinkou Seznamu.

Firma / Eshop

Jak si vlastně vedeme a na jaké fráze jsme vidět ve výsledcích vyhledávání? Jaké fráze využívá v rámci placené reklamy naše konkurence? Co jsou dotazy, na které jsou ve vyhledávání vidět hinty Zboží.cz? A na jaké fráze je vidět konkurence a my ne?

Zanedlouho do nástroje přibude i záznam o změně pozic oproti poslednímu měření, takže bude možné i sledovat vývoj pozic jednotlivých domén ve 14ti denních intervalech (tak často běží update databáze).

Využití asi bude vícero, toto jsou informace, které mě takto na posezení napadli, ale budu rád, pokud přijdete s vlastním řešením a ještě raději, pokud si nástroj vyzkoušíte.

Jak s nástrojem pracovat

Nástroj naleznete na URL https://www.marketingminer.cz/serp-analyzer/ kde do vyhledávacího políčka vložíte buď doménu/subdoménu (bez http a www), URL nebo frázi (těch prozatím nebude mít tolik indexováno).

Získáte tak přehled informací vstupního dotazu dle jeho typu. V tomto přehledu poté máte možnost získat podrobnější přehledy kliknutím na tlačítko pod tabulkou.

Kliknutím na zobrazit všechny fráze získáte celkový výstup domény k exportu

Prémioví uživatelé vidí všechna data, ostatní pouze první tři řádky.

Budoucnost nástroje

Prozatím nástroj stojí pouze na datech ze Seznam.cz. Google již nějakou dobu crawluje, ale díky současnému nastavení a počtu proxy není možné z něj efektivně data získávat.

Seznam zvládá indexovat poměrně dobře, ale i tak berte prozatím data v nástroji jako testovací a během dalších dvou týdnů (ve kterých bude vždy probíhat update databáze) se databáze několikanásobně rozroste.

Podle toho, kolik lidí se do Marketing Mineru v následujících týdnech přihlásí k premium účtu, se bude škálovat zpracování dat SERP Analyzeru. Veškeré investice, které mi zatím Marketing Miner přinesl jsem do něj hned vrazil zpět a tak to bude i v následujících měsících. Počítejte proto, že pokud se nástroj alespoň trochu chytne a něco přinese, bude časem mnohem použitelnější a s výsledky i z Google. Díky moc a držte mi palce!

Filip Podstavec

Marketing Miner Návody

Written by

Marketing #Data #Mining Tool - https://www.marketingminer.com/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade