Sälja appar — ett skattemässigt perspektiv

Att skapa appar är en sak, att göra rätt för sig skattemässigt är något helt annat, och på många sätt svårare uppgift. Om man söker på nätet får man många motstridiga uppgifter från mer eller mindre trovärdiga källor. Även från skatteverket kan man få missvisande eller direkt felaktiga uppgifter beroende på vem du råkar prata med.

I denna artikel sammanfattar jag vad jag har kommit fram till. Om ni hittar fel eller lämpliga kompletteringar får ni såklart gärna kontakta mig. Värt att notera är att reglerna är en färskvara och mycket har hänt de senaste åren. Nedan slutsatser gäller under 2015 & 2016 — och såklart bara i Sverige.

Hobbyverksamhet?

En del hävdar att man som privatperson kan sälja appar som hobbyverksamhet och därmed undvika skatt. Det finns inga som helst tecken på att detta skulle vara lagligt. Skatteverket skriver mycket tydligt:

Om du får överskott av din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt för det.

All överskott av hobbyverksamhet ska alltså deklareras på en särskild blankett och beskattas som inkomst av tjänst. Det ger en hög skattesats (29–54%), särskilt om du har tjänsteinkomster som överstiger brytpunkten för statlig skatt. Detta är nog trots allt det snabbaste och enklaste sättet att göra rätt.

Företag?

Om inkomsterna är större, eller flera personer är inblandade, är det lämpligt att starta ett företag som kan ta hand om pengarna. Det har flera fördelar. Bland annat kan du dra av moms på inköp till företaget. Du har också fler möjligheter när det gäller hur och när du vill ta ut pengar ur företaget.

Det finns flera olika företagsformer som har olika för- och nackdelar. I de flesta fall är aktiebolag att rekommendera eftersom det begränsar det personliga ansvaret för företagaren.

Moms

Mobil-applikationer har i Sverige en momssats på 25%, i Tyskland 19%, och Frankrike 20%. Med appar som säljs i flera länder via de stora applikations-förmedlingstjänsterna är det tur att varje enskild app-tillverkare inte behöver betala moms i alla länder man säljer till. Detta är nämligen fallet om du tex säljer programvara från din egen hemsida.

Google Play, Apple App Store och Amazon App Store sköter i enlighet med EU-regler dina moms-inbetalningarna inom EU. Din försäljning av appen till Apple/Google klassas av skatteverket som försäljning av digitala tjänster till ett företag inom EU. Köparen ansvarar för att redovisa och betala momsen i köparlandet, s.k. omvänd skattskyldighet.

För försäljningar till användare utanför EU bör Apple/Google inte dra bort moms från försäljningspriset. Därmed tjänar du mer på en försäljning till t.ex. USA än Danmark (alternativt kan du ha ett lägre pris).

Periodisk sammanställning

Eftersom du säljer tjänster momsfritt ska du lämna in information om detta till skatteverket i Sverige — detta kallas periodisk sammanställning.

I den periodiska sammanställningen ska du rapportera värdet av tjänster som du säljer momsfritt enligt huvudregeln för försäljning till näringsidkare när köparen finns i ett annat land EU-land och ska deklarera och betala moms på inköpet.

Det innebär konkret att du varje kvartal fyller i ett formulär på skatteverkets hemsida där du uppger VAT-numret för de företag du sålt till och för hur mycket.

Ett exempel på informationen i en periodisk sammanställning:
LU20165772 (Apple Luxembourg): 6 384 SEK
IE6388047V (Google Ireland): 7 379 SEK
LU26375245 (Amazon ): 760 SEK

Exempel — Applikationsförsäljning med moms

Via Apple App Store säljer du en app för 1,2 € till en användare i Frankrike.

Momsen i Frankrike är 20% så Apple betalar alltså 0,2 € (1,2-1,2/(1+0,2)) till franska skatteverket.

Apple tar själva 30% av försäljningssumman i förmedlingsavgift. Apple får därmed 0,36 € (1,2 * 0,3).

Kvar finns 0,64 € (1,2–0,2–0,36) som Apple kommer betala ut till ditt registrerade konto. I det här fallet får alltså utvecklaren ut 53% av försäljningsvärdet.

Moms på inköp till företaget

När du köper varor eller tjänster till ditt företag har du i de flesta fall rätt att få tillbaka den moms du får betala.

Om du enbart säljer appar via Google/Apple kan det hända att du har obefintlig (0 SEK) utgående moms. Du får ändå redovisa ingående moms på de inköp du gör till företaget och får därmed tillbaka pengar när momsen deklarerats.

Redovisa förmedlingsavgiften

När du säljer en app köper du alltså en förmedlingstjänst av Google/Apple. Hur ska denna redovisas? Det är att betrakta som inköp av tjänster från en näringsidkare i ett annat EU-land. Då är inköpet momsfritt och reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga enligt huvudregeln. I bokföringen redovisas utgående moms och ingående moms på utgiften exklusive moms.

Skatt och uttag från företaget

När du i slutet av året sålt en massa appar och har en summa pengar på företagets konto har du ett par olika alternativ. Vi går inte in på detaljer här men listar kort alternativen. Detta är egentligen inget unikt för applikationsförsäljning utan gäller alla företag.

  1. Ta ut lön
    Företaget betalar då ca 31 % i arbetsgivaravgifter. Du som privat-person skattar sedan som inkomst av tjänst (ca 30% upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt). Fördelen här är att du får pension och sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).
  2. Ta ut utdelning
    Utdelning till aktieägarna (du) kan göras efter bolagsskatten (22%) är tagen. Som privatperson skattar du under vissa förutsättningar 20%. I de flesta fall är det alltså mer fördelaktigt än lön, men kolla upp begränsningarna.
  3. Behåll pengarna i företaget
    Företaget betalar då bolagsskatt på 22% på företagets vinst.

Annonsintäkter

En annan möjlighet att tjäna pengar på applikation är annonsförsäljning. Normalt säljer du alltså en annonsplats till en förmedlare (t ex Google Admob, Apple iAds, Mobfox). Om annons-förmedlarna är registrerade i EU, vilket de stora är, gäller samma regler som för applikationsförsäljning. Du säljer annonsplatsen utan moms och annonsförmedlaren är skyldig att betala moms till landet där annonsen omsätts (omvänd skatteskyldighet). Du inkluderar annons-försäljningen i den periodiska sammanställningen till skatteverket.

Källor:

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/inkomster/hobbyhttps://www.verksamt.se/starta/valj-foretagsform
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/momsvidhandelmedeulander/periodisksammanstallning
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/sarskildareglerforvissavarortjanster/omvandskattskyldighet

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.