Není to trochu protimluv? Zkušenost s Laravelem nemám, jen se ptám.
Filip Halaxa
1

Možná jsem to špatně formuloval.

Hlavně mi šlo o to, že se statické volání fasád dá mockovat a testovat. Podstatnější problém se ukázalo být skrytí závislosti na úkor nějakého syntax-sugar, takže jsem si stejně všechny závislosti předával přes konstruktor.

Like what you read? Give Martin Janeček a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.