PhoneGap — BitBucket

Code Versioning — Pojem který pronásleduje většinu dnešních programátorů, ať už ho nutí k využívání práce, nebo má prostě rád pořádek ve svém kódu. V pracovním prostředí nejspíše využíváte GitHub Enterprise, případně BitBucket. Pokud máte GitHub, jednoduše váš repozitář napojíte na Build.PhoneGap, ale co když využíváte BitBucket?

Omezení co musím zmínit, a to vás bude trápit i u GitHubu je, že pokud máte PhoneGap Free, budete moci využívat pouze jeden private repositář najednou. Ovšem nic vám nebrání v tom původní repositář z Build.PhoneGap smazat a nahrát jiný.

Přesuneme se na stránky www.build.phonegap.com, přihlásíme se, a klikneme na “+ new app”. Poté na záložku “Private”. Poté vás stránka vyzve k vložení linku, ten si složíme následujícím způsobem.

https://YourNick:YourPassword@bitbucket.org/repoFolder/repoName.git

Po vložení linku, klikneme na “Pull from. git repository”.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.