Ode Aan Pakhuis De Zwijger

Voor de gemiddelde Belg is Pakhuis De Zwijger nogal onbekend. Dit moet dringend veranderen. Ook wij hebben nood aan een Huis Van De Stad, een plek die de stedelijkheid een plaats geeft. Maar eerst, wat is Pakhuis De Zwijger?

Het Huis Van De Stad

Pakhuis De Zwijger is een centrum van en voor ideeën, gelokaliseerd in Amsterdam. Het professionaliseert een cultuur van debat en representeert haar stad. Het heeft drie doelen: inspireren, informeren en creëren.

Pakhuis De Zwijger centraliseert een klimaat van ideeën en engageert stedelingen om zich in te zetten voor een sterke stadscultuur.

Maatschappelijke vraagstukken leven in Pakhuis De Zwijger. Participatieve democratie, de kunstenaar en de markt, circulaire economie en nog vele andere hedendaagse ideeën krijgen de aandacht die ze verdienen.

Deze vragen worden diepgaand behandeld. Het centrum stelt programmamakers aan die maandelijks een sessie over hetzelfde thema aanbieden. Zo garandeert Pakhuis De Zwijger toegankelijkheid en volledigheid.


Pakhuis De Zwijger representeert de stad waar ze gevestigd is. Stedelingen behandelen de uitdagingen van Amsterdam en beleidsmaatregelen krijgen een publiek platform. Ook biedt het centrum ruimte aan innovatieve denkers en hun projecten binnen de stad.

Het Huis Van De Stad brengt stedelingen en stadswerking dichter bij elkaar.

Partnerorganisaties werken nauw samen met Pakhuis De Zwijger. Europe by People houdt sessies die stedelingen engageren voor het Europese project. Het centrum organiseert meetups na documentaires van Tegenlicht. Op deze manier geeft ze vorm aan een divers en maatschappelijk debat.

Het Einde Van De Podiumvorm

Pakhuis De Zwijger — Grote Zaal

Het format van Pakhuis De Zwijger stelt participatie en gelijkheid centraal. De moderator nodigt mensen uit om actief deel te nemen aan het gesprek, niet om louter vragen te stellen. De experten en het publiek zitten op dezelfde hoogte. Zo creëert Pakhuis de Zwijger een open en onvoorspelbare gespreksavond.

Een open debat toont alleen maar respect voor de collectieve expertise van de stedelingen.

In België blijven we vasthouden aan een podiumvorm. Deze vorm impliceert altijd de notie van een onwetend publiek en een alleswetend panel van experten. Participatie staat bij ons gelijk aan vragen stellen. Dit moet zo snel mogelijk gedaan zijn. We moeten het debat openstellen voor de waardevolle inbreng van het publiek.

Een Stedelijk Huis In België

Wij hebben een tergend tekort aan een cultuur van debat. Er kan serieus wat gewerkt worden aan de mondigheid van de gemiddelde Belg. Alleen al structureel gezien is de lokatie nooit representatief voor de kwaliteit van de discussie. Hoe vaak hebben wij niet al in ongezellige aula’s en kleine obscure zaaltjes samengezeten om erg relevante gespreksavonden te houden? Een professionele omgang met een cultuur van ideeën kan hier verandering in brengen. En dat is broodnodig.

Pakhuis De Zwijger — Café en Restaurant

Samen kunnen we dit doen. Samen kunnen we het niveau van onze Nederlandse buren evenaren. Samen kunnen we een Stedelijk Huis opbouwen, een centrum van de moderne stad. We hebben al veelbelovende locaties, bijvoorbeeld De Krook in Gent, nu enkel nog de wil.

Zullen we een waardevol klimaat van ideeën en deliberatie kunnen instellen? Ik weet het niet, maar ik geloof wel dat het goed komt.


Voor meer informatie over Pakhuis De Zwijger, bezoek zeker hun website: http://dezwijger.nl

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.