Image for post
Image for post

Een herfstig stukje over falen in de diepte.

Stel je voor. Je loopt over straat. Het is prachtig weer, misschien een klein wolkje aan de lucht. Hier en daar knisperen wat afgevallen bladeren onder je schoenzolen. Dan ineens val je voorover. Er is niets om je aan vast te houden. Aan de kant stappen helpt niet meer. Je struikelt en valt en eindigt onzacht op de bodem van een kuil.

Daar zit je dan. Amper horizon. Randje daglicht boven je hoofd. Een uitzichtloze situatie. …

About

Melle Kramer

Innovatie, onderwijs, ontwikkeling. https://www.linkedin.com/in/mellekramer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store