เบื้องหลังการออกแบบโลโก้ “Startup Thailand”
Geng Sittipong S.
1205

งดงามมากเลยครับ กราบคารวะ

ตัว A ผมก็ยังเห็นแนวคิดของการ “ผสาน” อยู่ดีนะครับ เห็นครั้งแรกนึกถึงโลโก้ TCDC ด้วย ที่ตีโจทย์ความเป็นไทยร่วมสมัยได้ดีมากเลยครับ

UNITE TO RISE จริงๆ ขอบคุณครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.