Бүх юм зогсохын цагт
Би бас. Цаг бас…
Үг олдохгүй нь
Үзэл минь, зорилго минь…
Одож…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Б.Мөнх-Эрдэнэ’s story.