Улаан нар
Час улаан навч
Ув улаан уруул
Улаан зүүд

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Б.Мөнх-Эрдэнэ’s story.