Independența justiției: în unele judecătorii, nici sistemele electronice nu au asigurat imparțialitatea repartizării dosarelor

Procurorul anticorupție Mariana Botezatu susține acuzarea în dosarul manipulării sistemului de distribuire aleatorie a dosarelor în Judecătoria sectorului Râșcani

Video Interviu cu Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii

Consiliul Superior al Magistraturii a examinat în anii 2015 și 2016 la mai multe ședințe rapoarte ale Inspecției Judiciare referitoare la funcționarea sistemului integrat de distribuire a dosarelor
Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, spune că în curând urmează să fie testată o versiune și mai nouă a sistemului de distribuire a dosarelor
Iurie Gațcan crede că o repartizare aleatorie reală poate fi doar atunci când sistemul va alege din cel puțin 3 judecători

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store