Blog van juf Noor bij Estrela da Favela.

Deze keer willen we graag van een andere invalshoek verslag brengen uit Rio. Want wie kan er nou beter een stukje schrijven over het werk van Estrela da Favela dan juf Noor, die daar bijna elke dag te vinden is. Lees hieronder haar ervaringen!


Na een jaar terug in Nederland te zijn geweest, kan ik eindelijk weer les geven op dit fantastische schooltje. Maandag, woensdag en vrijdags geef ik hier les en het is super om de kinderen weer te zien, altijd vrolijk, leergierig en enthousiast!

Estrela da Favela loopt erg goed, met enthousiaste docenten. Helaas heeft de leidinggevende docente Edna onlangs een hersenbloeding gehad. Ze is nog herstellende maar al een stuk beter, iedereen is blij dat ze weer bij Estrela da Favela is.

De kinderen zijn leergierig, maar het niveau is schrijnend laag. Daarbij is het verschil in niveau, ook tussen kinderen van dezelfde leeftijd, erg groot; zo kan het ene meisje van 10 jaar de tafel van 5 uit haar hoofd en moet een ander 6–4= nog op de vingers natellen.

De lessen zijn erg gevarieerd, we beginnen met het huiswerk dat ze mee hebben gekregen van school, daarna krijgen ze nog bijles in de vakken waar ze zwak in zijn en spelen we educatieve spellen. De individuele aandacht die ze krijgen is hard nodig; veel kinderen hebben last van een zeer korte concentratieboog. Op dinsdag krijgen ze beach-tennis les en op donderdag worden er voetballessen georganiseerd voor de meisjes van de school.

Ouders
Naast verslavingsproblematiek, armoede en verwaarlozing krijgen de kinderen vaak ook te maken met desinteresse van hun ouders ten opzichte van educatie. Met dit probleem hebben wij als school veel te maken; kinderen worden niet gestimuleerd of gesteund en in het ergste geval worden kinderen weggehouden van school. Dit geldt voornamelijk voor meisjes; meisjes moeten mooi zijn, het huishouden doen en kinderen baren, hierbinnen speelt educatie weinig tot geen rol.
Ook zijn alleenstaande moeders een veel voorkomend fenomeen; vaak verlaat de man de vrouw waarna de vrouw de opvoeding van de kinderen op zich moet nemen en moet zorgen voor brood op de plank. Doordat deze vrouwen vaak niet gestudeerd hebben is de kans op een goede baan minimaal. De vrouwen werken fulltime en vaak zijn dit huishoudelijke klussen bij rijke families waar ze doordeweeks ook verblijven. Kinderen worden hierdoor vaak bij hun oma/tante/buren geplaatst zodat moeder kan werken. Hierdoor is persoonlijke betrekking van de moeder bij de educatie van haar kind vaak minimaal, en geen prioriteit. Onstabiele gezinssituaties hebben een groot negatief effect op de kinderen dat zich vaak uit in concentratie problemen. Het afwezig zijn van ouderlijke steun en interesse draagt hier alleen aan bij.

Volgende stappen
Op dit moment is het belangrijk een goede basis te leggen voor het project met de ouders. Naar mijn opinie is wederzijds vertrouwen een essentiële voorwaarde voor een succesvolle start. Op dit moment ligt mijn prioriteit dan ook bij het opbouwen van een vertrouwelijke relatie met de kinderen en hun ouders. Dit begint met het verkrijgen van informatie over en van de kinderen. Hierin is het lesgeven essentieel; door middel van persoonlijk contact met de kinderen is het mogelijk inzicht te krijgen in de thuis situatie van het kind. De volgende stap is om contact te leggen met de ouders. Op dit moment ben ik aan het kijken wat de beste aanpak is voor een eerste introductie.

De afgelopen week zijn de kinderen bezig geweest met het verwoorden van hun toekomstdroom;
Wat willen ze later worden, wat moeten ze hiervoor studeren, waar willen ze wonen, willen ze kinderen, een vriend(in), huisdieren? Zijn er dingen die ze willen veranderen in hun ouderlijk huis, wat zou een ideaal kind zijn (leuk, lief, hardwerkend)? Een andere opdracht was het tekenen van je ideale huis. Naast dat deze opdracht mij inzichten biedt en de kinderen doet denken aan een toekomst, bieden de toekomstdromen ook een manier om connectie te maken met de ouders. De ouders van deze kinderen zijn vaak niet bezig wat hun kinderen willen, wat voor toekomst zij voor zichzelf zien, wat hun ambities zijn.
Interessant om met de ouders te bespreken; wat zou hun kind graag willen, welke stappen moeten hiervoor gezet worden, is dit haalbaar, welke instanties zijn er om deze dromen te realiseren.

Zoals eerder genoemd is een veelvoorkomend probleem dat ik met het project wil adresseren de desinteresse die veel ouders vertonen met betrekking tot de educatie van hun kind. Het stimuleren van ouders om actief deel te nemen aan de educatie van hun kinderen is essentieel voor succesvolle deelname van het kind aan het educatieve programma van Estrela da Favela.

Deze desinteresse heeft vaak te maken met het onderschatten van het belang van educatie met als gevolg dat kinderen thuis worden gehouden voor belangrijkere doelen. Een andere reden is het gebrek aan educatie van de ouders zelf waardoor ze hun kinderen niet kunnen helpen met huiswerk, wat voor de ouders een frustrerende en wellicht ook schaamtevolle situatie veroorzaakt.
Een belangrijk onderdeel van het project is dan ook het creëren mogelijkheden voor de ouders om actiever deel te nemen aan de educatie van hun kind, en zo ook meer op de hoogte te kunnen zijn van de voortgang van hun kind. Zo kan het regelmatig organiseren van ouderavonden een eerste stap zijn. Hierbij is het belangrijk rekening te houden met de gezinssituatie; omdat we te maken hebben met veel alleenstaande moeders en economisch minder bedeelde gezinnen, kan er niet vanuit gegaan worden dat de ouders de tijd hebben om deze ouderavonden bij te wonen.

Ook ben ik bezig met het in kaart brengen van bestaande instanties in de wijk om te zien wat voor aanbod aan hulpverlening, adviesgroepen, educatie en begeleiding beschikbaar is voor gezinnen, en om een connectie te leggen voor mogelijke toekomstige samenwerking.
Zo is er een gemeentelijke crèche opgezet in de wijk waarbij de wijkbewoners ook extra informatie kunnen verkrijgen over de ‘bolsa familia’, dit is een kleine financiele ondersteuning die families onder een bepaalde inkomensgrens kunnen verkrijgen. Binnen deze instantie werken psychologen en maatschappelijk werkers aan projecten voor de gezinnen in de wijk. Met deze instantie is inmiddels contact gelegd en ik zal binnenkort een bijeenkomst bijwonen en een dag meelopen met een van de maatschappelijk werkers.

Bedankt juf Noor voor je interessante verhaal!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated More2Win’s story.