Morgan Gallup Zhu

I'm a Localization Ops Director in Nanjing, China.

Morgan Gallup Zhu