Rörelsen säger mer än tusen ord!

Att träna är att kommunicera och rörelsen säger mer än tusen ord. Jag gillar liknelsen mellan att vara vältalig och vardagsfunktionellt tränad. Att tala väl är som att röra sin kropp bra. För att bli vältalig krävs att du kan använda din röst på olika sätt, ibland krävs en stark röst för att tillrättavisa, en annan gång är det en öm viskning i någons öra.

Precis på samma sätt är det med balanserad och vardagsfunktionell träning. Ibland ska man träna tungt (höjd röst) och ibland träna lätt (viskning) men oftast bör du träna varierat och på en medelbelastning (normal samtalston).

Tränar du ensidigt och nischat blir det lätt till en nasal dialekt som har sina för och nackdelar. Inom träningen riskerar du att få ett begränsat och därmed sämre rörelsemönster, precis som när du nördar in i en miljö där man pratar på ett visst sätt vilket gör att du kan upplevas som snoffsig, slarvig, positiv, bordus eller likgiltig.

I de bästa av världar behärskar du din röst, och sättet att använda den på, så att du kan smita in i olika världar och där upplevas som autentiskt och äkta. Rätt tränad klarar du dig i alla olika miljöer som du kan tänkas hamna i. Fler önskvärda liknelser är att de båda kommunikationssätten bör sprida energi och glädje.

Like what you read? Give Coach Jose a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.