Chương trình Airdrop lớn nhân sự kiện ra mắt sàn Mtobit từ 24/2

Mtobit Exchange
Feb 23 · 5 min read

Xin chào người dùng Mtobit !

Nhân dịp sự kiện Open Beta Mtobit, sàn giao dịch Mtobit tổ chức chương trình airdrop với tổng giải thưởng lên đến 1,600,000,000 VND và 500,000 MTO khi tiến hành đăng ký tài khoản mới, hoàn thành deposit trên Mtobit.com và chương trình sở hữu MTO thông qua “Mua nhanh”.

A. Chi tiết về chương trình airdrop

Sẽ chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 từ ngày 25/2: Đăng ký tài khoản sàn trên mtobit.com, mto.mtobit.com để chuẩn bị tham gia:

+ Sự kiện phát triển người dùng thông qua mã code giới thiệu và nhận Airdrop.
+ Sự kiện “Mua Nhanh” Token MTO với giá ưu đãi

Giai đoạn 2 : Người dùng tiến hành KYC để rút Airdrop. (Sàn sẽ sớm đưa ra thông báo)

1. Phần thưởng airdrop (giới hạn 10,000 người)

 • Đăng ký tài khoản nhận ngay 100,000 VND + 30 MTO (tương đương với 15$ )
 • Giới thiệu bạn bè nhận thêm 60,000 VND + 20 MTO (tương đương 10$) cho mỗi người giới thiệu được (ref).

2. Thời gian

a. Thời gian diễn ra:

 • Sự kiện bắt đầu vào 12:00 am (UTC+7) ngày 24/2/2020.
 • Sự kiện kết thúc vào 12:00 pm (UTC+7) ngày 16/03/2020.

b. Thời gian trả thưởng: chỉ có 2 đợt

* Đợt 1: Thứ 5, ngày 12 tháng 3 năm 2020

* Đợt 2: Thứ 5, ngày 19 tháng 3 năm 2020

c. Thời gian rút thưởng Airdrop:

 • Phần thưởng nhận được trong chương trình Airdrop có thể rút sau 30 ngày kể từ ngày sàn giao dịch chính thức cho giao dịch.

3. Điều kiện

a. Nhận Airdrop khi đăng ký tài khoản mới

Bước 1 nhận 100,000 VND: đăng ký tài khoản sàn Mtobit, (tên miền: mtobit.com)
+ Tiến hành deposit ít nhất 1,000,000 VND bằng crypto vào tài khoản sàn.

 • Bước 2 nhận 30 Token MTO:
 • Hoàn thành Bước 1 nhận VND.
  + Truy cập vào trang http://mto.mtobit.com, đăng ký bằng email vừa đăng ký tài khoản trên sàn Mtobit và đăng nhập.
  + Tham gia group telegram https://t.me/mtobitgroup.

b. Nhận Airdrop khi giới thiệu bạn bè

Tất cả tài khoản giới thiệu phải vượt qua các yêu cầu ở mục “a” trên thì bạn mới nhận được phần thưởng giới thiệu.

c. Rút phần thưởng Airdrop:

+Hoàn thành KYC5 tài khoản (liên kết tài khoản ngân hàng trùng với tài khoản KYC). → chúng tôi sẽ cập nhật nền tảng KYC dự kiến trước ngày Open chính thức.

+Điều kiện rút tối thiểu là 2,000,000 VND cho người nhận phần thưởng và thực hiện ít nhất 1 lần giao dịch.

d. Các yêu cầu khác:

 • Lượng MTO token trả thưởng trong chương trình sẽ khóa trong vòng 1 năm, giống như các nhà đầu tư hiện tại.
 • Người nhận thưởng có thể bán MTO ra thị trường thông qua phiếu quyền bán được phân phối ( Lưu ý : Khi sử dụng phiếu quyền bán, giao dịch tối thiểu có thể thực hiện là 1 MTO. ) hoặc chuyển giao / chuyển nhượng ngay lập tức thông qua nền tảng C2C thông qua kênh: https://t.me/p2ptoken

4. Hướng dẫn KYC tài khoản trên sàn Mtobit: → Đọc

B. Chương trình sở hữu MTO thông qua “Mua Nhanh”

Để khuyến khích phát triển cộng đồng Mtobit tại thị trường Việt Nam. Sàn Mtobit trao cơ hội duy nhất để những hội viên sàn Mtobit được sở hữu token sàn MTO với giá khuyến mãi.

Cách thức tham gia “Mua Nhanh” Token MTO trên sàn Mtobit: Đọc

1. Phương thức tham gia

Tham gia thông qua nền tảng Easy Buy của sàn giao dịch Mtobit.

 • Số lượng MTO bán ra: 750,000 MTO
 • Giá mua: 0.3 USD/MTO (Giảm 14.28% từ bán ban đầu là 0.35 USD)
 • Số lượng mua tối thiểu: Trên 1,000 MTO
 • Hardcap: 225,000 USD
 • Đồng tiền mã hóa dùng để mua: BTC, USDT, ETH

2. Thời gian tham gia mua MTO có 3 Round

Round 1: Từ ngày 24/02 đến ngày 01/03 với số lượng giới hạn 200,000 MTO.

 • Phân bổ: 200,000 MTO
 • Giá MTO: 0.3 USD
 • Tổng Cap: 60,000 USD
 • Thời gian bắt đầu cho mua: 12:00 am (UTC+7) ngày 25/2
 • Thời gian kết thúc:
  + Bán hết sớm lượng MTO phân bổ Round 1
  + Kết thúc vào 12:00 pm (UTC+7) ngày 1/3

Round 2: Từ ngày 02/03 đến ngày 08/03 với số lượng giới hạn 200,000 MTO.

 • Phân bổ: 200,000 MTO
 • Giá MTO: 0.3 USD
 • Tổng Cap: 60,000 USD
 • Thời gian bắt đầu cho mua: 1:00 pm (UTC+7) ngày 2/3
 • Thời gian kết thúc:
  + Bán hết sớm lượng MTO phân bổ Round 2
  + Kết thúc vào 12:00 pm (UTC+7) ngày 1/3

Round 3: Từ ngày 09/03 đến ngày 15/03 với số lượng giới hạn 350,000 MTO

 • Phân bổ: 350,000 MTO
 • Giá MTO: 0.3 USD
 • Tổng Cap: 105,000 USD
 • Thời gian bắt đầu cho mua: 1:00 pm (UTC+7) ngày 9/3
 • Thời gian kết thúc:
  + Bán hết sớm lượng MTO phân bổ Round 3
  + Kết thúc vào 12:00 pm (UTC+7) ngày 15/3

C. Những điều cần biết về Token MTO:

 • Phân bổ Token MTO:

+ Tổng cung: 56,000,000 MTO (Cố định)
+ Bán vòng Angel: 22,960,000 MTO (41%)
+Bán vòng Private: 22,960,000 MTO (41%)
+ Bán vòng Public: 2,800,000 MTO (5%)
* “Easy Buy” trên Bitsonic
* “Mua nhanh” trên Mtobit
* Giá Public: 0.35 $
+ Team & Foundation: 7,280,000 (13%)
* Phát triển kế hoạch Marketing
* Phát triển đối tác
* Team

 • Tất cả token MTO trong sự kiện Airdrop và “Mua Nhanh” đều tuân theo cơ chế khóa 1 năm của toàn bộ Token MTO.
 • Cơ chế bán MTO ra thị trường phải tuân theo quy tắc phiếu quyền bán được phân phối của sàn Mtobit. ( Lưu ý : Khi sử dụng phiếu quyền bán, giao dịch tối thiểu có thể thực hiện là 1 MTO ) hoặc chuyển giao / chuyển nhượng thông qua nền tảng C2C.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Mtobit.

Liên hệ với chúng tôi:

Mtobit Exchange

Written by

Mtobit Exchange - Powered by Bitsonic

More From Medium

Related reads

Related reads

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade