Hướng dẫn “Mua Nhanh” MTO Token và cách sử dụng Ví tiền mã hóa trên Mtobit !

Mtobit Exchange
Feb 24 · 3 min read

Xin chào, hội viên Mtobit !

Sàn giao dịch Mtobit ra mắt sự kiện “Mua Nhanh” bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2020 và nền tảng ví cho một số Token/Coin để giúp người dùng có thể sở hữu Token MTO một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Nền tảng “Mua Nhanh” là gì?

Nền tảng “Mua Nhanh” là một hệ thống cho phép bạn mua Token MTO một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện thông qua một số Token/Coin trong ví sàn Mtobit.

Hướng dẫn tham gia quy trình “Mua Nhanh”

Bước 1: Đăng ký thành viên trên Mtobit.com

Bước 2: Tạo ví tiền mã hóa để nạp coin (có thể bằng BTC, USDT hay ETH)

Bước 3: Nạp coin.

Bước 4: Truy cập sự kiện “Mua Nhanh”.

Bước 5: Sau khi đọc kỹ điều kiện “Mua Nhanh” thì tiến hành mua.

Bước 6: Sau khi mua xong, xác nhận việc nạp Coin/Token đã mua với điều kiện mua.

Lưu ý: Điều kiện “Mua Nhanh” giữa các Coin hay Token sẽ khác nhau, vì vậy bạn hãy đọc thật kỹ trước khi mua.

Hướng dẫn “Mua Nhanh” MTO Token

Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết về Token MTO trên website: mto.mtobit.com

 • Giá mua: 0,3$/MTO (Giảm 12% từ bán ban đầu là 0,35$)
 • Số lượng mua tối thiểu: Trên 1,000 MTO
 • Số lượng mua tối đa: 750,000 MTO
 • Đồng tiền mã hóa dùng để mua: USDT, BTC, ETH

Thời gian mua:

 • Đợt 1: Từ ngày 24/2 đến ngày 01/03
 • Đợt 2: Từ ngày 02/03 đến ngày 08/03
 • Đợt 3: Từ ngày 9/3 đến ngày 15/3

Một số lưu ý:

Để đảm bảo an toàn tài sản của hội viên khỏi vấn đề rửa tiền và các loại tội phạm khác thì phương thức vận hành và chính sách nạp/rút có hạn mức liên quan đến sự kiện “Mua Nhanh” của sàn Mtobit có thể thay đổi đến trước ngày mở sự kiện. Sàn yêu cầu tài khoản nạp rút có xác thực của ngân hàng.

Sau khi kết thúc “Mua Nhanh” (đợt 1, đợt 2, đợt 3), người dùng sẽ đồng loạt nhận được Token MTO từ sàn Mtobit. Sau khi thông báo kết thúc quá trình chuyển trả Token MTO đã mua, chủ sở hữu có thể kiểm tra số lượng tại: mto.mtobit.com.

MTO đã mua cũng sẽ bị khóa theo thời gian quy định. Bạn phải sử dụng Ticket đã được nêu trong chính sách của Mtobit mới được phép giao dịch trên sàn.

Token MTO được mua theo hình thức “Mua Nhanh” sẽ bị khóa 1 năm, trong 1 năm đó bạn phải có Ticket mới có thể giao dịch trên sàn.

Sau khi mua MTO, nếu bạn xác thực danh tính KYC trên Mtobit không thành công thì số lượng tiền mã hóa đã tham gia mua sẽ bị hoàn trả lại.

Các Coin/Token được hỗ trợ giao dịch trên “Mua Nhanh”

 • Bitcoin — BTC
 • USDT — USDT
 • Ethereum — ETH
 • Tezos — TXZ
 • Bitsonic Coin — BSC
 • Ripple — XRP
 • EOS — EOS

Danh sách này sẽ còn tăng thêm.

Chúng tôi luôn mong nhận được sự ủng hộ từ bạn !

Đội ngũ Mtobit.

Liên hệ với chúng tôi:

Mtobit Exchange

Written by

Mtobit Exchange - Powered by Bitsonic

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade