Hoàn thành thành công Easy Buy Token MTO trên sàn Bitsonic

Mtobit Exchange
Feb 20 · 2 min read

Xin chào người dùng Mtobit !

Sàn giao dịch Mtobit đã tiến hành gây vốn trên nền tảng Easy Buy của sàn giao dịch Bitsonic trong 2 vòng.

  • Vòng 1: Vào lúc 9:00 am ngày 18/2/2020 (Thứ 3) đến ngày 19/2/2020 (Thứ 4).
  • Vòng 2: Vào lúc 9:00 am ngày 20/2/2020 (Thứ 5) đến ngày 21/2/2020 (Thứ 6).
  • Token: MTOBIT Token (MTO)
  • Giá mua: 0.35 USD
  • Lượng mua tối thiểu: 1000 MTO
  • Tham gia: Ethereum (ETH)

Đợt gọi vốn trên nền tảng Easy Buy của sàn giao dịch Bitsonic chỉ dành riêng cho thị trường Hàn Quốc diễn ra nhanh chóng với kết quả:

  • Vòng 1 hoàn thành chỉ sau 8 phút với tổng số 1,000 ETH thu được.
  • Vòng 2 hoàn thành chỉ sau 15 phút với tổng số 1,000 ETH thu được.

Tổng cộng sau 2 vòng gây vốn, Thị trường Hàn Quốc 2,000 ETH để phục vụ cho việc vận hành, phát triển sàn giao dịch Mtobit.

Nền tảng Easy Buy trên Bisonic là gì?

Easy Buy là nền tảng của sàn giao dịch Bitsonic, cho phép mua token/coin của các dự án Blockchain một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng Won hay token được sàn Bitsonic chỉ định.

Sàn Bitsonic là gì?

Bitsonic là sàn giao dịch tiền điện tử top 3 Hàn Quốc, được thành lập và vận hành bởi Skoopmedia vào tháng 5/2018. Skoopmedia nổi tiếng với các ứng dụng như Baedal Minjok, Socar, Naver Webtoon,..

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Mtobit.

Kết nối với chúng tôi:

+ Website: https://mtobit.com/

+ Channel Telegram: https://t.me/mtobitchannel

+ Group Telegram: https://t.me/mtobitgroup

+ Fanpage: https://www.facebook.com/mtobit

+ Twitter: https://twitter.com/ExchangeMtobit

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade