HOT: Bitsonic hợp tác với Kucoin và CoinTiger mở rộng liên minh các sàn toàn cầu

Mtobit Exchange
Dec 23, 2019 · 3 min read

Sàn giao dịch Top 3 Hàn Quốc, Bitsonic mở rộng liên minh các sàn giao dịch trên toàn cầu, mở đầu là OKEx, tiếp tục là CoinTiger và KuCoin.

Xem thêm:

CoinTiger ra mắt chương trình “Liên Minh Thanh Khoản Toàn Cầu” với Bitsonic, sàn Top 3 Hàn Quốc

CoinTiger ra mắt chương trình “Liên Minh Thanh Khoản Toàn Cầu” để hỗ trợ cho các dự án xuất sắc bằng việc cải thiện thanh khoản của dự án và cung cấp tính năng Order Book chuyên sâu hơn.

Chương Trình “Liên Minh Thanh Khoản Toàn Cầu”: CoinTiger sàn lọc các sàn nội địa với tính thanh khoản cao nhất và chọn làm đối tác chiến lược toàn cầu. Dự án được đề xuất bởi CoinTiger có thể niêm yết trên sàn giao dịch đối tác và cải thiện tính thanh khoản và độ chuyên sâu khi sáp nhập.

Bitsonic xác nhận hợp tác với Coin Tiger

Bitsonic là sàn giao dịch Hàn Quốc được vận hành bởi Skoopmedia thành lập vào tháng 8/2018. Bitsonic là sàn giao dịch đầu tiên bồi thường 90% doanh thu phí cho người giữ Bitsonic Coin(BSC). Bên cạnh đó, sàn này cũng giới thiệu IEO (Initial Exchange Offering) ở thị trường crypto Hàn Quốc trước khi các sàn giao dịch khác làm và đã có 114 vòng IEO trong tháng 11/2019. Gần đầy, Bitsonic đã có 300.000 người dùng đăng ký với 25+ DAU, 9 thị trường giao dịch gồm 180 cặp giao dịch với doanh thu mỗi ngày là 30 triệu USD và có kế hoạch thiết lập chi nhánh tại Việt Nam trong quý đầu của năm 2020.

Bitsonic sẽ niêm yết GOM và MOGX, dự án “unicorn” của CoinTiger với cặp giao dịch GOM/BTC, GOM/ETH, GOM/USDT, GOM/KRW, MOGX/BTC, MOGX/ETH, MOGX/USDT & MOGX/KRW vào 16/12/2019.

KuCoin trở thành đối tác chiến lược với Bitsonic

Theo thông tin chính thức, Bitsonic chính thức liên minh với KuCoin thực hiện chia sẻ khối lượng giao dịch, hội nhập thị trường và chỉ định các đối tác chính thức. Hai công ty sẽ khởi động một liên minh toàn cầu rộng lớn với việc mở cửa thị trường liên kết.

Bitsonic xác nhận hợp tác với KuCoin

Bitsonic lấn sân sang thị trường crypto Việt Nam với thương hiệu Mtobit. Mtobit tập trung vào giao dịch fiat với mục tiêu xây dựng nền tảng giao dịch thuận tiện, an toàn, bảo mật với tốc độ và thanh khoản cực lớn. Đến quý 1 năm 2020, Mtobit được kỳ vọng sẽ là sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn nhất Việt Nam khi open.

Mtobit được lợi gì khi Bitsonic liên minh các sàn giao dịch toàn cầu?

Trước KuCoin và CoinTiger, Bitsonic đã thực hiện liên minh giao dịch với Binance và OKEx. Bitsonic thực hiện chia sẻ Order Book của các sàn giao dịch trên cho công ty con của mình tại Việt Nam là Mtobit. Khi được chia sẻ Order Book với các sàn giao dịch lớn trên thế giới, Mtobit sẽ có thị trường người dùng rộng lớn trên toàn cầu, và đặc biệt tạo thanh khoản cực lớn, khớp lệnh giao dịch nhanh chóng không thua bất cứ sàn giao dịch nào trên thế giới.

Sàn Mtobit sẽ open vào quý 1 năm 2020, trước khi Bitcoin Halving lần thứ 4 diễn ra. Thời gian sale MTO token không còn nhiều, nhanh tay sở hữu token sàn tiềm năng nhất năm 2019–2020 này nào!

Cùng tham gia thảo luận trên các kênh truyền thông của Mtobit:

Mtobit Exchange

Written by

Mtobit Exchange - Powered by Bitsonic

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade