Mtobit sẽ niêm yết token MTO trước thời điểm Halving Bitcoin 2020

Mtobit Exchange
Dec 20, 2019 · 4 min read

Cứ 4 năm một lần, Bitcoin lại thực hiện Halving sau 210,000 block được đào. Lịch sử ghi nhận giá Bitcoin tăng vọt khi trải qua hai đợt Halving trước, vì vậy sàn Mtobit đã lựa chọn thời gian niêm yết token MTO trước Halving Bitcoin năm 2020.

Xem thêm:

Bitcoin Halving là gì?

Khi được tạo ra vào năm 2008 bởi Satoshi Nakamato, Bitcoin được thiết kế để phân phối một cách công bằng mà không thông qua trung gian mà thông qua hình thức “mining”. Để kiểm soát lạm phát, giao thức Bitcoin đã được lập trình với giới hạn cứng là 21 triệu, với mỗi Bitcoin mới đi vào hệ thống sẽ mang lại phần thưởng sự khích lệ cho các bộ xử lý mạng (“Bitcoin miner”) theo nhịp điệu dần dần và được kiểm soát.

Bitcoin Halving chính là thuật ngữ dùng để miêu tả điều này. Halving có nghĩa là chia đôi, cứ sau khoảng mỗi 4 năm, tương đương với mỗi 210,000 Block Bitcoin được khai thác, phần thưởng cho việc đào được 1 Bitcoin sẽ giảm 1 nửa. Tốc độ mà Bitcoin đào được giảm đi một nửa cứ sau bốn năm chính là bắt chước sự khó khăn ngày càng tăng của khai thác vàng do khan hiếm. Vào ngày 28.11.2012, hiệu quả khai thác ban đầu là 50 Bitcoin đã giảm một nửa xuống còn 25 và kể từ ngày 9.7.2016, các công ty khai thác chỉ nhận được 12,5 Bitcoin cho mỗi khối được xử lý thành công. Mức giảm tiếp theo với hiệu quả mạng sẽ là 6,25 Bitcoin mỗi khối, dự kiến vào tháng 5 năm 2020.

Giá Bitcoin sau Bitcoin Halving

Biểu đồ trên cho thấy giá (được biểu thị bằng đường màu xanh nhạt) tăng cao trước mỗi lần Bitcoin Halving trước đó và tiếp tục trong một thời gian sau đó. Sau đợt Halving lần thứ nhất, giá Bitcoin tăng mạnh từ $100 đầu năm 2013 lên đến $1,000 cuối năm 2013. Và sau đợt Halving thứ 2, giá Bitcoin đã chạm mức lịch sử $20,000 vào năm 2017.

Bitcoin tăng sau Halving 2020?

Cứ 210.000 block được khai thác bởi mạng Bitcoin, số lượng phần thưởng Bitcoin mà thợ mỏ nhận được sau khi thêm thành công một block vào blockchain sẽ giảm. Trong năm 2009, phần thưởng khối là 50 BTC. Sau bốn năm, con số này giảm xuống còn 25, sau đó xuống mức thưởng hiện tại là 12.5 vào năm 2016.

Con số này sẽ giảm một lần nữa xuống 6.25 BTC vào năm tới. Từ góc độ lý thuyết, điều này sẽ khiến giá Bitcoin tăng mạnh hơn nữa do tính chất khan hiếm.

Tài khoản Twitter có tên CryptoRand chỉ ra rằng Halving 2020 có thể đẩy giá tăng cao tới 100.000 USD/BTC, với điều kiện sự kiện này cũng đi theo con đường mà hai lần Halving trước đó đã đi.

MTO token niêm yết trên sàn Mtobit trước Halving Bitcoin: Giá MTO tăng mạnh?

Thị trường Crypto đã trải qua 2 năm (2018–2019) đầy ảm đạm khi giá tiền điện tử liên tục xuống dốc, đây cũng là quá trình “cá bắt đầu gom hàng”, chuẩn bị cho sự chuyển biến tích cực của thị trường crypto năm 2020.

Bitcoin sẽ thực hiện Halving vào tháng 5 năm 2020, xác định mấu chốt vấn đề, sàn giao dịch Mtobit đã chính thức thông báo kế hoạch niêm yết MTO token vào quý 1 năm 2020, trước khi Bitcoin Halving diễn ra. Trước và trong khi Halving diễn ra, thị trường crypto bao giờ cũng có chuyển biến vô cùng tích cực, đây là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp giá MTO token tăng mạnh.

Bên cạnh đó, sàn Mtobit còn triển khai Node, dẫn đầu cơn sốt đầu tư Crypto 2020 kết hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á của Việt Nam, cộng hưởng tất cả các yếu tố trên có thể khẳng định sự xuất hiện của Mtobit trên thị trường crypto Việt Nam giai đoạn cuối 2019 — đầu 2020 là quyết định vô cùng sáng suốt.

Đừng bỏ qua cơ hội có 1–0–2 này, hãy nắm giữ token MTO ngay lập tức. Đây chính là cơ hội đầu tư tài chính tốt nhất năm 2020 đến từ sàn giao dịch Mtobit — công ty trực thuộc sàn Bitsonic — Hàn Quốc.

CHÚ Ý: Sàn Mtobit đang trong vòng Private Sale với giá mỗi MTO là 0.25 USD (Đầu tư ít nhất 5,000 USD).

Cùng tham gia thảo luận trên các kênh truyền thông của Mtobit:

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade