การเล่นเสียง Harmonics

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องการเล่นเสียง Harmonics นะครับ ซึ่งลักษณะของเสียง Harmonics นั้นจะออกเสียงใสๆกังวานๆ คล้ายกับเสียงกระดิ่ง หรือ เสียงเคาะโลหะครับ

ตัวอย่างแทปที่มีการเล่น Harmonics

การเล่นเสียง Harmonics นั้น สามารถทำได้ 2 วิธี ซึ่งทั้ง 2 วิธีนั้นให้เสียง Harmonics ที่ออกมาเหมือนกัน ซึ่งจะใช้แบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับเพลงและผู้เล่นครับและทั้ง 2 วิธีนั้นคือ

1.Natural Harmonics

WWW.lokehoon.com

ขั้นแรกให้เอานิ้วมือซ้ายแตะไว้บนขั้นเฟร็ต 5 7 หรือ 12 ของสายกีต้าร์ โดยไม่ต้องออกแรงกดใดๆเลย เพียงแค่แตะไว้เฉยๆ จากนั้นให้ใช้มือขวาดีดที่สายๆนั้น แล้วให้ปล่อยมือซ้ายออกทันทีที่ดีด

ในขั้นแรกอาจจะไม่สามารถทำเสียง Harmonics ได้ เพราะอาจปล่อยนิ้วมือซ้ายได้ไม่ถูกจังหวะ ดังนั้นให้ฝึกไปเรื่อยๆอย่าพึ่งท้อ แล้วจะจับจังหวะได้เองครับ

2.Artifical Harmonics

ให้ใช้นิ้วชี้ของมือขวาแตะลงไปบนขั้นเฟร็ตของสายที่จะดีด เป็นระยะห่างจากเฟร็ตที่มือซ้ายกดอยู่เป็นระยะ 5 7 หรือ 12 เฟร็ต (ขึ้นอยู่กับเพลง) หรือ ถ้าหากมือซ้ายไม่ได้กดเฟร็ตไหนไว้เลยก็แตะไปที่เฟร็ต 5 7 หรือ 12 เลยครับ จากนั้นให้ใช้นิ้วที่เหลืออยู่ของมือขวา (ส่วนใหญ่จะใช้นิ้วนาง) ดีดไปที่สายๆนั้น แล้วให้ดึงนิ้วชี้ที่แตะอยู่บนขั้นเฟร็ตออกทันที

เช่นเดียวกับ Natural Harmonics ถ้าหากเสียงที่ออกมาไม่ใช่ Harmonics อย่าพึ่งท้อครับ ให้ฝึกไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจะจับจังหวะได้เอง

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.