Terörün kökü

1840 yılında, ilk depremden tam 1000 yıl sonra aynı yerde depremdi, toprak kaymasıydı, vadinin içindeki buz hanelerin patlamasıydı bir şey daha olur, Ahura köyü manastırlarla birlikte toprak altında kalır.

1844 yılında, Dr. Parrot’un ölümünden iki yıl sonra, aynı üniversitede Dr. Parrot’un yerine geçen ve gene devlet adına bölgeye gönderilen, Dorpat Üniversitesi Profesörlerinden diğer bir Rus — Almanı Prof. O. W. Hermann Abich “Ahura tamamen imha oldu, kökü kazındı.” raporunu verir.
Ararat’ın İtibarı S. 256

“Ahura tamamen imha oldu, kökü kazındı.”
O zamandan bu zamana yapılmak istenen “Devlet Otoritesi”ni “İnsan Onuru”nun üstüne çıkarmaktır.

Yukardaki afişler AKP görüşü değildir, Askerin görüşüdür, Ulusalcıların görüşüdür. Parrot inancıdır. RESMİ GÖRÜŞtür.

Prof. Parrot bütün peygamberlerin toplamından daha etkili bir peygamberdir. Gücünü “Ararat’ın Çıkılmazlığı” inancından alır.

Görevim size Ararat’ı tanıtmak.

Like what you read? Give Mustafa Bilgili a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.