Exit bij bunq (update)

Mario van Woensel
Mar 9 · 3 min read

1 maand later: er zijn wat updates omtrent mijn exit bij bunq en de ongewenste reclame pushmeldingen, waar ik het over had in mijn vorige artikel. Heb je die nog niet gelezen? Lees dan eerst ‘Exit bij bunq — what happened’.

Block op Twitter

bunq heeft mij geblokkeerd op Twitter. Ik heb hiervoor niets extra’s hoeven doen. Lief toch? Maar aangezien ze een openbaar account hebben: even uitloggen en klaar is Kees 😂

Kaping bunq.me link

Een paar dagen na het nieuws dat bunq mij zou exiten als klant, werd mijn bunq.me link gekaapt met een niet-bestaand IBAN en als naam ‘Mario van Woensel’. Dit was een beslissing van Compliance, aldus een bunq medewerker in Private Matters. Niet erg logisch en nuttig als je het mij vraagt, aangezien ik gewoon een nieuwe link gemaakt heb 😉 bunq’s actie kwam een beetje in de buurt van identiteitsdiefstal, dus hebben ze nu de link geclaimd zonder naam of IBAN.

Dankzij de actie van bunq heb ik echter wel een kwetsbaarheid ontdekt (en gemeld) in het bunq.me opzeg-proces, maar goed… 🙂

Account eerder opgezegd

Mijn account zou door bunq pas opgezegd worden op 07–04–2019, maar ik heb inmiddels zelf m’n account laten opzeggen. Van bunq moest ik wel eerst de kosten van het voortijdig beëindigen van de overstapservice (van ING naar bunq) betalen, maar ik heb gezegd dat ik dit niet zal doen omdat ik het niet eens ben met de redenen van de exit en omdat bunq geen details wil geven over die redenen. Ze zijn hiermee akkoord gegaan.

Pushmeldingen

bunq heeft een update uitgerold waardoor dit soort meldingen niet meer verstuurd worden zonder je toestemming. Sommigen krijgen een pop-up waarin gevraagd wordt of ze nieuws en reclame willen ontvangen. In de instellingen is er ook een nieuwe toggle verschenen waar je dit aan/uit kunt zetten.

Grappig: In de pop-up staat “We just need permission. It’s a legal thing”, terwijl een bunq-medewerker op Together juist beweerde dat het compleet in lijn is met Apple’s voorwaarden:

“we are of course in full compliance with all of Apple’s guidelines 👍”

Er is een topic aangemaakt waar het ging over die meldingen. Meerdere malen zijn Apple’s voorwaarden voorbij gekomen, waar duidelijk uit blijkt dat die meldingen niet mogen. Na bovenstaande reactie van een bunq-medewerker heeft bunq het topic vergrendeld, niemand kan meer reageren. Soort van ‘het mag wel, doei’ 😂

Ik ben in ieder geval blij dat bunq het eindelijk heeft aangepast en mensen die meldingen niet meer opdringt. De keus ligt nu bij de gebruikers, zoals het hoort. Zie ook deze tweet, waar ik bunq bedank hiervoor 👍🏻

Tot slot

Het is jammer dat het zo gelopen is en dat dit blijkbaar de manier is hoe bunq ‘functioneert’. Ik blijf hopen dat ze op een aantal punten het roer omgooien en meer oprecht gaan luisteren naar de feedback van gebruikers (en ook adequaat actie ondernemen). Ook blijf ik ze in de gaten houden en de updates volgen, en feedback geven of bugs melden doe ik dan wel per mail 😉

Vond je dit artikel leuk?

Dat is mooi! Heb je op- en aanmerkingen of een suggestie voor een volgend artikel? Dat wordt enorm gewaardeerd ❤️

Mario van Woensel

Written by

📔 Filosoof | 📱 Tech | 🧬 Medisch

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade