ندايي بنظرم اول شروع كن راجب اون موضوع بلند بلند با خودت حرف زدن، يه چندبار كه تكرار كني اون وجهه ش…
aida
21

میدونم به زبون آوردن اون موضوع باعث میشه قبولش کنم ولی مشکلم اینه که خیلی سخته بخوام درموردش حرف بزنم حتی با خودم، مسئله این نیست که نمیتونم با خانواده درموردش حرف بزنم،مسئله اینه که نمیخوام، مخصوصا با مادرم چون مادرم مدام دراین مورد حرف میزنه، الان که فک میکنم شاید اصلا بخاطر همین موضوعه که با مادرمم فاصله گرفتم ،اگه جلو پدرم نسبتا راحت ترم شاید به این دلیل که اونم خیلی دراین مورد حرف نمیزنه ، خلاصه که آره خیلی خوب میشد اگه یه نفر بود بدون قضاوت فقط گوش میکرد البته بغیر از اعضای خانواده

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.