چن وقته به حدی بی حوصله شدم که حرف زدنم تو خونه خلاصه شده به گفتن بله یا نه.

امروز داشتم به یه سری از رفتارام فکر میکردم نتیجه هایی که گرفتم زیاد جالب نیستن، سکوتم بعضی جاها نشون میده که اوضاع خرابه ، مثلا در مورد یه اتفاقی که افتاده اصلا حرف نمیزنم و اگه کسی هم درموردش حرف بزنه اذیت میشم و سعی میکنم یا حرف و عوض کنم یا از اون جمع خارج شم و جالبتر اینکه امروز فهمیدم فقط جلوی پدرم چند بار از اون موضوع حرف زدم ، گویا کلا اوضاعم داره بهم میریزه ولی دوستم ندارم برم مشاوره چون واقعا نمیتونم درموردش حرف بزنم باید تمام تلاشمو بکنم خودم به خودم کمک کنم، ولی اینم میدونم تا درموردش حرف نزنم اوضاع بدتر میشه که بهتر نمیشه.

Like what you read? Give N3d4 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.