Дякуємо, криптогерої!

Image for post
Image for post

Шановні члени ком’юніті!

Сьогодні ми хотіли б звернутися до вас усіх із словами подяки за вашу підтримку благодійного проекту Cryptoheroes, метою якого було придбання новорічних подарунків для пацієнтів реабілітаційного центру для онкохворих дітей “Дача”.

Всього за десять днів, протягом яких тривав збір коштів, ми зібрали більше 36000 XEM (70000 грн), чого достатньо не тільки для придбання запланованих подарунків, але і для поповнення фонду будівництва власного будинку для “Дачі”, такого необхідного сім’ям дітей, що проходять лікування від раку. Кошти вже передані розпорядникам та в найближчі дні команда NEM Ukraine подарує подарунки дітям.

Починаючи цей проект, ми навіть не підозрювали, що на наш заклик відгукнуться члени ком’юніті NEM з усіх країн і регіонів. Нас підтримали Австралія, Японія, Філіппіни, США, країни Євросоюзу, Латинської Америки і багато багато інших… Ми своїми очима побачили єдність спільноти NEM і готовність підтримати один одного.

Сподіваємося, що проект Cryptoheroes стане лише одним з безлічі подібних і що врешті-решт ми зможемо не тільки допомогти нужденним, а й показати всьому світу, що технологія блокчейн здатна викорінити корупцію і шахрайство, що вразили таку галузь, як благодійність.

Корисні посилання

Сайт проекту Cryptoheroes

NEM Ukraine

Українська Біржа Благодійності

Центр “Дача”

Криптовалютна біржа KUNA

Сервіс Open Apostille

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store