Що таке NEM Apostille і чому ми використовуємо його в проекті Cryptoheroes

Image for post
Image for post

NEM є блокчейн платформою, що включає до себе цілий набір готових до роботи модулів, одним з яких є NEM Apostille — некомерційний блокчейн-сервіс зі створення і передачі цифрових сертифікатів. Apostille інтегровано в офіційний гаманець Nanowallet.

Image for post
Image for post

Як це працює?

Нотарізація — це реєстрація даних за допомогою довіреної третьої особи. У реальному світі в якості гарантів виступають нотаріуси, робота з якими пов’язана зі значними комісіями за послуги, необхідністю здійснення фізичного контакту і наявності друкованих даних.

За допомогою сервісу Apostille ви можете використовувати в якості третьої сторони технологію блокчейн, нівелюючи ці недоліки. Apostille реалізовано поверх блокчейну NEM та він пропонує функціонал традиційних нотаріальних сервісів і навіть перевищує його — дані можна завірити, верифікувати, присвоювати право власності, оновлювати, передавати, а також доповнювати коментарями (в тому числі третіх осіб).

Все що вам потрібно, це завантажити файл з даними в сервіс, який збереже в блокчейні NEM “відбиток” (хеш) останнього стану файлу і час його завантаження. Таким чином, доки існує блокчейн і підписаний документ, у вас є неспростовні докази вашого права володіння. А завдяки функції аудиту Apostille, будь-які спроби зміни або маніпулювання вмістом файлу не залишаться непоміченими.

Image for post
Image for post

Навіщо ми використовуємо Apostille

У проекті Cryptoheroes сервіс Apostille використовується для відкритості і підтвердження оригінальності документації проекту. Так, командою проекту буде завірено рахунки, накладні, документи, що підтверджують взаєморозрахунки і перерахування коштів. При цьому буде використаний функціонал мультипідпису, тобто якщо у кого-небудь з учасників команди виникнуть сумніви в правильності або доцільності витрат, то дані документи підтверджені не будуть.

Побачити і провести аудит всіх документів ви зможете прямо на сайті і відкритому сервісі Open Apostille.

Також про Apostille ви можете дізнатись із нашого відео.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store