Тото пункт беше ограбен в Търговище

Тото пункт е обран в Търговище

Тото пункт е ограбен от неизвестен извършител информират от полицията. Това се е случили в диапазона от време от 19.00 ч на 30.07.2016 г. до 09.20 ч на 31.07.2016 г. в гр. Търговище.

Неизвестен извършител чрез взломяване на стена от дървени плоскости е проникнал в тото пункт. Там с ключ оставен в тото пункта е отворил метална каса и извършил кражба на 1119 лв.

Освен парите са задигнати и неустановен брой талони за моментни лотарийни игри. Те са собственост на Български спортен тотализатор-гр. София.


Originally published at NRG News.

Like what you read? Give NRG NEWS a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.