Najum Rahim

Najum Rahim

Entrepreneur, Innovative Startups | Passionate about health & technology | Alhamdulillah