แจกฟรีสื่อการสอนวิชาดนตรีสากล

Interactive Picture ในเรื่องของประเภทเครื่องดนตรีสากล(เบื้องต้น) โดยประกอบไปด้วยกัน 5 ประเภทเครื่องดนตรีดังนี้

1 เครื่องสาย (String Family)
https://www.thinglink.com/scene/1019232107823628291

2 เครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind Family)
https://www.thinglink.com/scene/1019229508756045827

3 เครื่องเป่าลมทองเหลือง (Brass Family) https://www.thinglink.com/scene/1023121426510512130

4 เครื่องกระทบ (Percussion Family)
https://www.thinglink.com/scene/1019235970693726211

5 เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Family)
https://www.thinglink.com/scene/1088361440768688131

Like what you read? Give PMK a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.