معرفی اکسچنج غیرمتمرکز نیل برای خرید و فروش بیت کوین

نیل
نیل
Oct 28, 2019 · 2 min read

اکسچنج غیرمتمرکز نیل به عنوان اولین اکسچنج غیرمتمرکز در ایران و منطقه و با هدف برطرف نمودن چالش های تحریم برای ایرانیان و از طرفی با هدف رشد و توسعه اکوسیستم بلاکچین محور بر اساس مبادلات مالی همتا به همتا در بستر بلاکچین اختصاصی خود یعنی بلاکچین نیل راه اندازی شده است.

ما معتقدیم که مبادلات غیرمتمرکز باعث ایجاد حس امنیت و اعتماد در اکوسیستم شده و یک سیستم مالی مطمئن و شفاف را ارائه می دهد که در نهایت منجر به رونق و شکوفایی صنعت بلاکچین خواهد شد.

یکی از بزرگترین ویژگی‌های ارزهای دیجیتالی، ویژگی غیرمتمرکز بودن آن هاست اما نگهداری ارزهای دیجیتالی در صرافی‌های متمرکز را می‌توان ایرادی بزرگ قلمداد کرد، زیرا نگهداری ارزهای دیجیتالی که خود غیرمتمرکز هستند، در صرافی‌های متمرکز امری است که غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتالی را زیر سؤال می‌برد و تا به امروز انتقادهای زیادی را به سمت خود کشانده‌است.

اکسچنج غیرمتمرکز(Decentralized Exchange) که به اختصار DEX نامیده می‌شود، پلتفرمی است که کاربران می‌توانند به تبادل ارزهای دیجیتال بپردازند با این تفاوت که در این صرافی‌ها نیاز به نظارت و کنترل شخص ثالث وجود ندارد. به عبارت دیگر کنترل، نگهداری و ذخیره‌سازی ارزهای دیجیتال کاملاً توسط کاربران انجام می‌گیرد و صرافی کنترلی بر روی دارایی‌های کاربران ندارد.بررسی نمونه های خارجی از اکسچنج های غیرمتمرکز نشان میدهد که تنها تعداد کمی از این دست پروژه ها راه اندازی شده اند که این نشان از پیچیدگی فنی در پیاده سازی این دست پلتفرم ها می باشد.

یکی از مهم ترین مزایای اکسچنج های غیرمتمرکز نسبت به نسخه های متمرکز امنیت بالا و عدم امکان هک میباشد. پلتفرم های decentralized به دلیل اجرا شدن در بستر بلاکچین، عملاً غیرقابل هک هستند. و به کاربران خود این امکان را میدهند که دارایی های خود را در محیط کاملا امن نگهداری کرده و در زمان لزوم به سایر ارزهای دیجیتال تبدیل نمایند.

مزایای اکسچنج غیرمتمرکز:

کنترل کامل بر روی دارایی امنیت بالا عدم امکان هک کارمزد مناسب سرعت بالا

اکسچنج غیرمتمرکز نیل بدون هیچ گونه تملک و کنترل بر روی دارایی کاربران خود، سطح جدیدی از آزادی را برای جامعه به ارمغان می آورد. کاربران ایرانی بدون هیچ گونه نگرانی از بابت مشکلات تحریم میتوانند در این پلتفرم به خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بپردازند. لازم به ذکر است اکسچنج نیل در کنار مارکت ریالی خود، دارای مارکت حرفه ای با جفت ارزهای مختلف میباشد که امکان تبدیل ارزهای دیجیتال متوع به یکدیگر را برای کاربران ایرانی فراهم کرده است.

آدرس صرافی نیل:

neel.market

نیل

Written by

نیل

اولین اکسچنج غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال در ایران برای خرید و فروش بیت کوین ، اتریوم ، دوج کوین ، تتر ، بیت کوین کش

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade