Apple Pay in Nederland! (Ongeveer.)
Bas van der Ploeg
2112

1,25% transactie fee van minimaal 1 pond vind ik erg hoog. Ik wil Apple Pay gebruiken op het station, voor de koffie en dan is die fee gewoon 50% verhoging van de koffieprijs.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.