Dags att se över dina sekretessinställningar på Facebook!

Nicklas
Nicklas
Jan 9, 2019 · 1 min read

Säkerhet är en viktig punkt i dagens samhälle.. man vill kunna känna sig trygg även på nätet. Därför har jag skapat en liten guide hur man skyddar en liten del av sin profil på Facebook.

Jag tycker det är viktigt att bestämma vem som får se vad. Jag har gjort så att bara vänner kan se min E-post och telefonnummer te.x. Det är viktigt att du bestämmer vad ska vara offentligt och vad som ska vara hemligt. Finns många konstiga människor därute.

När det kommer till appar ska du ENDAST ha kvar dom du litar på! Resten kan du ta bort helt och hållet. Vi ger appar alldeles för mycket information och rättigheter till våra konton.

Ett annat bra tips är att byta lösenord i mellanrum. Vill du vara extra extra säker så kan du slå på tvåfaktorsautentisering.

Med det så bifogar jag denna bild som visar hur man skyddar det allra viktigaste. Detta funkar på iPhones, Android.

Sekretessgenvägar > Gå igenom några viktiga sekretessinställningar
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade