Vem är jag om jag inte röker?

Nicklas
Nicklas
Nov 11, 2018 · 1 min read

Jag har länge funderat på att sluta röka. Röka är en riktigt ful vana och ökar chansen för cancer med 90 procent. Men när du kommit in i ett beroende så är det väldigt svårt att bryta den hemska vanan. Jag gör mycket research på vad som händer med kroppen efter man slutat röka och allt lutar mot ett positivt liv. Men vem är jag om jag slutar röka? En stressad man? eller en sur farbror? man förlorar den sociala delen och blir mycket ensamstående.

Men samtidigt så måste jag börja tänka framåt… och tänka på min hälsa.

Jag har ett cigarett paket kvar som jag tänker ta slut på. Efter det så slutar jag med vanliga cigaretter och försöker mig på E-cigaretter. Det lär bli tufft men jag ska försöka för ett sundare liv..

önska mig lycka till.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade