Har ditt företag management och organisationsdesign som stödjer er digitalisering?

Jag har arbetat i uppdrag där kunden genomfört lyckade satsningar inom digital verksamhetsutveckling. Och som isolerat resultat kan det ju tyckas bra, det blir ’check på den digitaliseringssatsningen och nu går vi vidare till nästa’.

Men riktigt så enkelt kan resultatet inte beskrivas. Vad kunden inte haft klart för sig är digitaliseringens ’dna’. Digitalisering innebär decentralisering och distribution. Av verksamhet, kommunikation, ledarskap, beslutsfattande mm. Så när den ’enkla’ digitala satsningen är klar så har man förstått att man står inför en annan mycket svårare uppgift, att transformera management, organisation och kultur. Ur askan i elden kanske man skulle kunna säga.

Uppdrag 1

I ett uppdrag fann jag att ett lyckat införande av en digital arbetsplats inneburit att horisontella kommunikationsvägar öppnats upp. Medarbetarna fick ny kunskap och nya intryck. De började ta itu saker, bestämma hur problem skulle lösas, började verksamhetsutveckla helt enkelt. Dock, högsta ledningen var inte bekväm med denna utveckling. Deras management-mindset vara att ha sista ordet om vad som skulle göras. Command and control med ett annat ord. Det lyckade införandet av den digitala arbetsplatsen ‘krockade’ med ett management som var hierarkiskt, där kommunikation skulle ske vertikalt och beslut tas av formella chefer. Ett management som inte var ändamålsenligt utifrån digitaliseringens konsekvenser och förutsättningar.

Uppdrag 2

I ett annat uppdrag var situationen den motsatta. Ledningen var införstådd och välkomnade medarbetarnas användning av sociala och digitala verktyg och arbetssätt. Och trodde att ett större ansvarstagande skulle växa fram. Men medarbetarna var inte mottagliga eller redo. Där det behövdes en övergripande diskussion om kundleverans och arbetssätt fastnade medarbetarna i kortsiktiga operativa lösningar. De kunde inte orientera sig mot ett nytt förhållningssätt där de skulle ha ett mycket större egeninflytande av hur leveransen skulle ske.

Min slutsats

Digitaliseringssatsningar som inte stöds av samtidiga förändringar i struktur och kultur kan i sämsta fall vara bortkastade. När effekterna av digitaliseringen motverkas blir det en backlash och man hamnar på ruta noll igen. Eller tvärtom, effekterna av digitalisering uteblir eftersom det inte finns förmågor och framsynthet att tänka bortom här och nu.

Det här kan du göra

Dela ut långtgående mandat och beslutsbefogenheter till självstyrande team och medarbetare. (Tillit och empowerment är bara halvdana verktyg.)

Ledningen avstår medvetet från att kliva in och lösa frustration och knytningar i verksamheten — och låter därmed den problemlösande potentialen hos medarbetare gro och utvecklas.

Utbildning i och coachning för självledarskap

Tillåta en experimenterande kultur. Och inför processer för reflektion och utvärdering för att ta tillvara lärandet.

En organisationsdesign som synliggör, stödjer och formaliserar nätverk inom verksamheten. Komplettera pyramiden med en nätverksorganisation.

Governance via en stark kultur och vision

Starkt fokus på att rekrytera entreprenöriella medarbetare.

Avveckla stabsfunktionerna. Dela inte upp kunskap i silos. Möjliggör för operativa medarbetare att bli operativa strateger.

Välkommen att kontakta mig om du vill diskutera hur du kan säkra verksamhetens digitala satsningar genom ändamålsenligt management och organisationsdesign.

Niklas Angmyr

0733904079