ทดสอบ DAO layer ด้วย EmbeddedDatabase H2

อ่านตัวอย่างและวิธี config ได้ที่ Mkyong สำหรับบทความนี้เราขอแชร์ประสบการณ์เรื่องวิธีการตรวจสอบผลลัพธ์ของ test ประมาณว่าจะรู้ได้อย่างไรว่ามันถูกต้อง

  • Select : select ข้อมูลด้วยเงื่อนไขใดๆ ข้อมูลที่ select ออกมาต้องตรงกับข้อมูลที่เตรียมเอาไว้
  • Insert : select จำนวนข้อมูลออกมาเก็บไว้ก่อนที่จะ insert หลังจาก insert แล้วก็ select จำนวนข้อมูล ออกมาอีกครั้ง โดยบวกกับจำนวนที่ record ทำการ insert เข้าไป
  • Update : select ข้อมูลที่จะ update ออกมา เก็บข้อมูลก่อนที่จะทำการ update เอาไว้ หลัง update ก็ไป select ข้อมูลที่ update ไปแล้วออกมาเทียบกับ ข้อมูลที่เก็บไว้ก่อน update
  • Delete : select จำนวนข้อมูลออกมาเก็บไว้ก่อนที่จะ delete หลังจาก delete แล้วก็ select จำนวนข้อมูล ออกมาอีกครั้ง โดยลบกับจำนวนที่ record ทำการ delete ออกไป

No.15

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.